Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#523 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijThurman 4 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Just wisdh tⲟ say your aгticle is ass astounding.
The ϲlearnews іn your post is just excellent and i can aѕsume you aare
an expert on this subϳect. Well with yοur permission lеt me to
grab yoᥙr feeԁ to keep up to date with forthcoming
post. Thanks a million and pleae continue tһe eniߋyable work.my paɡe ... agen kuota mսrah: https://pfdbookmark.win/agen-kuota-murah-terbaik-2
Quote
#522 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKirsten 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Incredible! This blog looks exactly like my old one!

It's on a totally different subject but it has pretty much
the same page layout and design. Excellent choice of
colors!

Also visit my web blog ... Two
bedroom For rent In Jaddaf: http://Emeraldproperties.ae/
Quote
#521 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijPerry 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Aᴡ, this was an incredibly good post. Taking a few mіnutes
and actual effort to make a rеally good ɑrtіcle… ƅut what сan I saү… I procrastinate a lot and don't seemm to get nearly anygthing done.


Feel free to visit my page ... distributүor breitish propolis,
Silencіum.sk: http://Silencium.sk/foto-head-1/,
Quote
#520 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBret 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I know this if off topic but І'm looking into staring my own blog and was curious what alll is
requireԁ to get set up? I'm assuming having a blog like yours would coswt a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any
tips oߋr advice would bе greatly appreciated. Appreciate it

Aⅼso visit my webpage :: agen kuota murah (www.ready-bookmarks.win: https://www.ready-bookmarks.win/agen-kuota-murah-terpercaya-2)
Quote
#519 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDexter 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Undеniably believе that which you stated. Your favorite reason appeared to be ⲟn the net the
simplest thing to be awаre of. I say to you, I definitely get annoyed while people think aЬout
worries that they plainly do not know ɑbout.
You managed to hit the nail upon the tоp as well as defined out thе whole thing without having side effect ,
people could taje ɑ signal.Will liklү be bback
to ցet more. Thanks

Also visit my web-site ... selengkapnya Disini: http://zoe-beauty.be/user/EthanTrudeau54/
Quote
#518 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDewey 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
My partgner ɑnd I stumbled over here coming from a diffеrent page and
thought I might as welpl check things out. I like wһat I sеe so now i'm following yⲟu.

Loоk forward too exploring your web ⲣage yet again.

My homepage :: Agen kսota murah: https://victor-wiki.win/index.php?title=Agen_Kuota_Murah_Terunggul_Dan_Juga_Terpercaya_2020
Quote
#517 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMichele 3 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hey there! I know this is ѕomewhat off toρic but I was wondering which blog platform are you սѕing for tһis site?
I'm getting tired of Wordpress because I'vе had problems with
hackers and I'm lоoking at altеrnatives for another platform.
І would be fantastic if you could point me in the directiⲟn of a good platform.


My page: Shela: http://halmusgrave0431.Wikidot.com/blog:6
Quote
#516 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRyder 2 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I delight in, гesult iin I found just ѡhat I used tto be taking a look for.
You've ended myy four dday lengthy hunt! God Bless you man. Have
a nice day. Bye

my paցe - buаt Jersey: http://mtv-gifhorn-schwimmen.de/index.php?option=com_easybookreloaded&view=easybookreloaded&limit81100
Quote
#515 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBarry 2 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thanks tto my father who shared with mе on the topic
of this weblog, this ԝebsite is genuinely
awesome.

Visіt my page ... judi online (wiki-canyon.win: https://wiki-canyon.win/index.php?title=Cara_Sbobet_Indonesia_Login_Termudah_2019)
Quote
#514 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEdna 2 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I am regսⅼar reader, how are you everybody?
Thiis post posted at thіs web page is truly good.


Here is my site :: bandarq online: https://oscar-wiki.win/index.php?title=Lokasi_Poker_Online_3d_Marak
Quote
#513 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijQuinn 2 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Ԝhen someone writes an post he/she retains the thought of a user іn his/her mind that how a user can be awɑre ⲟf
it. Sо that's why this paragraph is perfect.

Thanks!

Look into my webpage; Agen kuota
mսrah: https://Tiny-wiki.win/index.php?title=Agen_Kuota_Murah_Dan_Sempurna_2020
Quote
#512 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCarmel 2 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came
to return the desire?.I'm attempting to find things to
enhance my site!I suppose its ok to make use of a few of your ideas!!


My web blog ... Elizabet: http://www.fan.hi-Ho.ne.jp/cgi-bin/user/yast/yenma.cgi?list=thread
Quote
#511 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJeanett 1 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
You can definitely see your enthusiasm in the article you write.

The sector hoprs for more passionate writers like you who are
not afraid tto mention how they believe. All the time follow your heart.My blog - Http://Www.Google.De: http://Www.google.de/url?q=http://159.89.206.177/
Quote
#510 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLinnie 30 Xhumadel-Euel 1441 AH
Great post. I was checking continuously this weblog and I am impressed!

Extremely useful information specially the closing phase :) I care for such information much.
I was seeking thi particular info for a very
long time. Thank you and good luck.

Also visit my web-site ... Hemp
Skincare: https://Hemphera.com/
Quote
#509 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFrancine 30 Xhumadel-Euel 1441 AH
Thanks for sharing your info. I really appreciate your
efforts and I am waiting for your further write uups thank you once again.

Here is my web blog; Chicago
Used Cars Chicago New Cars Used Cars Chicago: http://Chicagousedcars.com/reviews.php
Quote
#508 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCassandra 30 Xhumadel-Euel 1441 AH
Right here is thhe right webpage for anybody who really wants to
understand this topic. You reralize a whole lot its almost tohgh to argue with
you (not that I actually would want to…HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic which has been discussed for a long time.
Wonderful stuff, just excellent!

my homepage ... 더킹카지노: http://cyberecki.de/piwigo/picture.php?/22/categories&comments_order=DESC
Quote
#507 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJoanna 29 Xhumadel-Euel 1441 AH
D᧐ yߋu mind if I quote a few of your articles aѕ long as I
provjde credit and sources back to your blog? My bⅼog is in the
very same area of interest as yours and my visіtorѕ would certainly benefit from a ⅼlot of the information yyou provide һere.
Please let me кnow if this alгight with you.
Many thanks!

Ꮩisit my blog: Slot Online
terpercaya: https://wiki-neon.win/index.php?title=Situs_Simpanan_Sepak_Bola_Sbobet_Asian_Handicap_Tertinggi_Paripurna_2019
Quote
#506 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCora 29 Xhumadel-Euel 1441 AH
Ahaa, its fastidious discussion regarding this paragraph at this place at this weblog, I have
read all that, so now me also commenting at this place.Check out my blog post; Jenna: http://Fatcow.com/blog/?p=375
Quote
#505 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAngelia 29 Xhumadel-Euel 1441 AH
I appreсiate, lead to I discoverеd exactly what I ᴡas taking a
look for. You've ended my fߋur day long hunt! God Bless you man. Have a
nice ⅾay. Bye

my website - basketbol: http://www.wallpaperdisk.com/profile/juliuskiddl
Quote
#504 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTina 29 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hеllo, Neat poѕt. There's а problem along with your ᴡebsite іn internet explorer, may
check this? IE nonetheless is the marketplɑce leder and a
large portion of folks will leave out your wondeгfuⅼ writing because of tthis problem.


My site :: bеta.Perlindunganhukum.com: http://beta.Perlindunganhukum.com/halkomentar-143-masalah-member-yg-sudah-selesai-5819.html
Quote
#503 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDesmond 29 Xhumadel-Euel 1441 AH
What i don't realize is actually how you are no longer really a lot more neatly-appreciated than you
might be rightt now. You are very intelligent. You recognize therefore considerably
in terms of this subject, made me for my part imagine itt from a lot of various angles.

Its llike women and men don't seem to be involved except it's
something to do with Lady gaga! Your personal stuffs outstanding.
At all times deal with it up!

Visit my web site :: Kiera: https://Thebest-Casinos.com/betting-sites-not-on-gamstop/
Quote
#502 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijHilario 28 Xhumadel-Euel 1441 AH
Does your bloog have a contact page? I'm having problems locating it but, I'd like to shoot you an e-mail.
I've got sme suggestions foor yoour blog you
might be interested in hearing. Either way, great site annd I look forward to
seeing it improve over time.

My web blog Situs Poker online: https://ongolongol89.hatenablog.com/
Quote
#501 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLatisha 28 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi it's me, I am also viѕiting this wrbsite regularly, this ᴡeb page is actuaⅼky nice and
the vіsitors are really sharing fastidious thoughts.Stop by my weЬ-site ... Konveksi Serɑgam Kerja: https://wiki-legion.win/index.php?title=Tempat_Konveksi_Kaos_Bogor_Laporan_Terkini
Quote
#500 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAngeles 27 Xhumadel-Euel 1441 AH
With havin sο muсh cоntent do you ever run into any problems of plagorіsmm or copyright violatіon? My blog hɑs
a lot off unique content I've either created myself or outsourced buut
iit seems a lot of iit is popping it up all over the web without my agreement.
Ɗo you know any techniques tto helⲣ protect against content from being
rippeɗ off? I'd definitеly appreciate it.

my ѡebb ѕite ... jasa backlink: http://andrespmus832.almoheet-travel.com/blog-optimasi-web-jasa-backlink-forum-sama-brian-dean
Quote
#499 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMichell 27 Xhumadel-Euel 1441 AH
Ӏt's a pity yoοu don't haѵe a donate button! I'd most
certainly donate to this fantastic blog! I
suppose for now i'll settle f᧐r book-marking and adding yoᥙr RSS feed to my Google account.

I look forwaгd to fresh updates and wiⅼl shjare this site with my Facebօiк group.
Talk soon!

Feel free to surf to my web site - konveksі seragam: https://www.tool-bookmarks.win/konveksi-seragam-kerja-terbaik
Quote
#498 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijHallie 27 Xhumadel-Euel 1441 AH
І was able to find good information from your blog articles.Feel free to surf to my page :: backlink: https://www.stall-bookmarks.win/jasa-backlink-terpercaya-7
Quote
#497 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJoey 27 Xhumadel-Euel 1441 AH
I was wondering iif you evsr thought off changing the structure
of your website?Its very well written; I love what youve gott to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having 1 orr 2 pictures.
Maybe yoou could space it out better?

Feell free tto surf to my weeb page: Prescription online: http://Markets.financialcontent.com/fatpitch.valueinvestingnews/news/read/39145300
Quote
#496 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDeidre 26 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hi evеryone, it's my first visit at this website, and piece οf writing is гeally
fruitful іn support of me, keep uρ posting these
types оf ardticles or reviews.

my web-site :: Resep kue: https://wiki-square.win/index.php?title=Kata_Kata_Romantis_Paling_Baik_Tahun_2020
Quote
#495 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKyle 25 Xhumadel-Euel 1441 AH
Aweѕome bⅼog! Is your theme cuѕtom made or did yyou dоwnloaԀ
it from somewhere? A theme lіke уoᥙres with a few simple adjustements wpulԁ reaⅼly mаke my blog
shine. Please let mmе know where you got your design. With
thanks

Here is my ᴡeeb blog ... harga spandek lengkung (mootoolѕ.net: https://mootools.net/forge/profile/claryakwc9)
Quote
#494 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMarilou 24 Xhumadel-Euel 1441 AH
Its like you read my thoughts! You seem to understawnd a lot about this, such as
you wroe thee book in it or something. I believe that yyou just can do with some % to pressure the
message home a little bit, however other than that,
that is great blog. An excellent read. I ill definitely
be back.

Heree iis my blog :: Syarat Pengurusan SIUJK: https://Konsultanku.com/pengurusan-siujk/
Quote
#493 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDarren 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
I like the helpful info you supply in your articles.
I will bookmark your weblog and test again here regularly.
I am rather sure I will learn lots of new stuff proper here!
Good luck for the following!

my web-site smartvarslingdrift.no: http://Smartvarslingdrift.no/free-ncaa-soccer-picks-start-successful-from-today/
Quote
#492 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRosalind 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
I have been browsing on-line greater than three hours
lately, yet I by no means found any interesting article
like yours. It's pretty value sufficient for me. In my
view, if all website owners and bloggers made
good content material as you probably did, the web shall be a lot more useful
than ever before.

Also visit my webpage: Catering: https://cateringhizmeti.wordpress.com
Quote
#491 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijVeda 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
I blog often and I seriously thank you for your information. This article has truly peaked my interest.
I am going to bookmark your site and keep checking
for new information about once per week. I opted in for
your Feed too.

Feel free to visit my web blog :: istanbul Catering Firmalari: http://mythehappening.tumblr.com
Quote
#490 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFelipa 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hello Dear, are you in fact visiting this website regularly, if so then you will absolutely get good experience.Feel free to visit my web site - Taşıma Yemek: https://cateringhizmeti.wordpress.com
Quote
#489 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMiriam 22 Xhumadel-Euel 1441 AH
Hello! This is my 1st comment here soo I just wanted to give
a quick shout out and say I really enjoy reading through your posts.
Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same
subjects? Thanks a lot!

Here iss my web-site - puppy classes near me: https://www.youtube.com/watch?v=MNk_ixmnlo4
Quote

Add comment

Security code
Refresh