Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#357 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDeidre 27 Safar 1440 AH
I have noticed you don't monetize your site, don't waste your traffic, you
can earn additional cash every month. You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for more details simply search
in gooogle: boorfe's tips monetize your website

My weblog: BestHudson: https://CleverChristi.blogspot.com
Quote
#356 tlukeifrtkwsmmqqammwrlfqtqhcgpoztaletqfwu 6 Safar 1440 AH
buy viagra soft 10 pills: http://canadian-pharmausa.com cheap generic viagra online http://canadian-pharmausa.com
Quote
#355 ywwjokgcsklcahzsnawivcyyinqpammwtaletqnag 5 Safar 1440 AH
order cialis no prescription canada: http://canadian-pharmacyibuy.com cheap brand cialis http://canadian-pharmacyibuy.com
Quote
#354 enkodivaxvciaemitufhjpcxflisjphytaletiiqi 5 Safar 1440 AH
viagra price: http://viciolatino.com viagra pills online http://viciolatino.com
Quote
#353 cqhvjivpuuwppqwsjfbldgmswgpaqrwptaletpmex 5 Safar 1440 AH
cheap viagra pills: http://viciolatino.com cheap viagra pills http://viciolatino.com
Quote
#352 qgsihjpjxgsnzosnjbqiewsquzwjzorftaletroum 5 Safar 1440 AH
buy cialis with paypal: http://canadian-pharmasale.com buy generic cialis online safely http://canadian-pharmasale.com
Quote
#351 jjpfztkoqyuyoozjojwkqdtyholgnayvtaletxlnl 4 Safar 1440 AH
viagra without prescription: http://viciolatino.com viagra online usa http://viciolatino.com
Quote
#350 rtxnsykzntfdwwrxbveatatkeohxiqbqtaletlkol 4 Safar 1440 AH
where to buy cheap cialis online: http://unishade.com cialis price walmart http://unishade.com
Quote
#349 lngertzvwdclbbxzmkahpftoswrdhpuwtaletqbfm 4 Safar 1440 AH
cialis 20mg: http://valladium.com cialis 5 mg http://valladium.com
Quote
#348 aovqkyhrasaaczvixlblfsfznxkpgtjftaletsjlz 4 Safar 1440 AH
best generic cialis: http://canadian-pharmamrdi.com difference between viagra and cialis http://canadian-pharmamrdi.com
Quote
#347 edcbrtohmfsbtfegccwomlsdscyhgqvhtaletckpj 4 Safar 1440 AH
buy viagra usa: http://canadian-pharmabuy.com order viagra professional 20 pills http://canadian-pharmabuy.com
Quote
#346 ivcnalnrkpufroicjxqlosinwcwtzunttaletgwlq 4 Safar 1440 AH
viagra cost per pill: http://waltzweekend.com generic viagra online http://waltzweekend.com
Quote
#345 phxqasbmnnpbgzruygjvclybxgfyejkrtaletzrii 4 Safar 1440 AH
viagra pill: http://waltzweekend.com order viagra online usa http://waltzweekend.com
Quote
#344 refnhfmnlgacjzfwbqqkumaecngpmouqtaletatyq 4 Safar 1440 AH
buy cialis online cheap: http://baymontelreno.com buy cialis 40 mg online http://baymontelreno.com
Quote
#343 uhpnsifashvocigemfsytoaijirkmaiptaletimfh 4 Safar 1440 AH
cialis generico usa: http://valladium.com best place to buy generic cialis online http://valladium.com
Quote
#342 jrnahdwpumemqshhqbmquxnemscqdjeltaletpylv 4 Safar 1440 AH
pfizer viagra online: http://canadian-pharmabuy.com viagra online sales http://canadian-pharmabuy.com
Quote
#341 vdvevvssgylsjjesgfgnhlmvjgkeqiaqtalettdkm 4 Safar 1440 AH
buy cialis in the usa: http://unishade.com buy cialis online without prescription http://unishade.com
Quote
#340 cgjnkpshrbynimwxicopckrbegyqrvkstaletctra 3 Safar 1440 AH
how to buy cialis without a prescription: http://gigawatt6.com cialis dose http://gigawatt6.com
Quote
#339 vvdmvzpbhbttnvtmynbnnytdorxlklgytaletvtad 3 Safar 1440 AH
cialis price: http://buycialisonlineglka.com buy cialis 10mg online http://buycialisonlineglka.com
Quote
#338 ioucuwanlflojwmuibyelcsvhpivyvzataletzhqs 3 Safar 1440 AH
cialis pills: http://valladium.com order cialis http://valladium.com
Quote
#337 xsvzjbcawysunvikioqailortcfzqgxgtalettyvd 3 Safar 1440 AH
buy cialis online overnight: http://canadian-pharmacheap.com cubic ninja usa cialis http://canadian-pharmacheap.com
Quote
#336 vchvjgkiyscydrgnbbgpjalndwbxoxuctaletzejj 3 Safar 1440 AH
discount cialis pills: http://valladium.com buy generic cialis http://valladium.com
Quote
#335 fnuippzbakstxxdirqgkqcwqxdjdzcvytaletajsm 3 Safar 1440 AH
buy cheap cialis 20mg: http://rabbitinahat.com where can i buy cialis pills http://rabbitinahat.com
Quote
#334 rojnqmwwvpgajuqvazjrkmyjgnuewbgztaletymtn 3 Safar 1440 AH
what is viagra: http://canadian-pharmausa.com viagra 60 pills http://canadian-pharmausa.com
Quote

Add comment

Security code
Refresh