Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#401 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 1 Xhumada'th-Thanij 1440 AH
cialis non-prescription generic cialis
cialis for women reviews
cialis vs viagra
www buycialisonlinecheap
review cialis professional
cialis purchasing: http://kaivanrosendaal.com/
oferta cialis generico
cialis super active online
http://kaivanrosendaal.com/#what-is-cialis
Quote
#400 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 30 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis video
buy cialis soft
cialis reviews
composition francaise du cialis
cialis price goodrx
cialis canada: http://kaivanrosendaal.com
cialis generico online miglior prezzo
cialis kosten
http://kaivanrosendaal.com/#cialis-lowest-price
Quote
#399 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 30 Xhumadel-Euel 1440 AH
is generic cialis the same
cialis prescription limits
cialis dosage
cialis nachnahme
buy cialis in the philippines
cialis savings card: http://kaivanrosendaal.com/
cialis online reliable
cialis online senza ricetta
http://kaivanrosendaal.com/#side-effects-for-cialis
Quote
#398 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 30 Xhumadel-Euel 1440 AH
efectos secundarios cialis 20 mg tab
cialis 20 mg tadalafil
generic cialis at walmart
order cialis over the counter
cialis fast delivery in 3 days
generic cialis: http://kaivanrosendaal.com/
cialis with priligy pills
help with cost of cialis
http://kaivanrosendaal.com/#cialis-from-canada
Quote
#397 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 30 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis online bestellen niederlande
order cialis without prescription
cialis 30 day sample
buy cialis express shipping
cialis super activ
cialis alternative: http://kaivanrosendaal.com/
what is cialis 5 mg used for
is there a generic equivalent of cialis
http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis
Quote
#396 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 29 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis low cost
super cialis on line
how does cialis work
cialis 5mg for daily use
cialis con
discount cialis: http://kaivanrosendaal.com
buy cialis online in sweden
cialis online bodybuilding
http://kaivanrosendaal.com/#interactions-for-cialis
Quote
#395 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 29 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis 20mg price in pakistan
microsoft office specialist (mos) certification in microsoft excel 2007
Cialis Cheap Buy Online
cialis preiswert
buy cialis melbourne
cialis alternative: http://kaivanrosendaal.com/
cialis 20mg soft tabs
cialisis generico en usa
http://kaivanrosendaal.com/#tadalafil
Quote
#394 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 29 Xhumadel-Euel 1440 AH
i want to buy cialis
online_cialis_generika_kaufen
cialis cost
bph and cialis
buying cialis in singapore
cialis: http://kaivanrosendaal.com/
order cialis brand online canada
order generic cialis online
http://kaivanrosendaal.com/#cialis-without-a-doctor's-prescription
Quote
#393 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 29 Xhumadel-Euel 1440 AH
daily cialis for sale
best online pharmacy for generic cialis
cialis savings card
citas cialis cialis for il election
buy cialis online germany
Cialis Cheap Buy Online: http://kaivanrosendaal.com/
discount cialis online no prescription
quanto costa cialis 20 mg farmacia
http://kaivanrosendaal.com/#cialis-coupon
Quote
#392 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 28 Xhumadel-Euel 1440 AH
brand cialis price
cialis veilig online bestellen
cheap cialis
centurion laboratories cialis
cialis without prescriptions
Buy Cheap Cialis: http://kaivanrosendaal.com
cialis tablets for sale australia
cialis online 2 day shipping
http://kaivanrosendaal.com/#buy-cialis-online
Quote
#391 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 28 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis prescription insurance coverage
cialis im internet kaufen
Cheap Cialis
cialis 10 mg daily
amazon cialis
generic cialis at walmart: http://kaivanrosendaal.com/
do i need a prescription for cialis in the us
canadian online pharmacy generic cialis
http://kaivanrosendaal.com/#cialis-manufacturer-coupon
Quote
#390 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 28 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis online express post
petite annonce cialis
cialis canada
fake cialis
current cost of cialis
cialis vs viagra: http://kaivanrosendaal.com/
high price of cialis
power meds order cialis online
http://kaivanrosendaal.com/#tadalafil
Quote
#389 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 28 Xhumadel-Euel 1440 AH
order cialis online europe netherlands
does anthem cover cialis
tadalafil
bph cialis
rask levering cialis
cialis side effects: http://kaivanrosendaal.com/
cialis one a day cost
cialis mit rezept online
http://kaivanrosendaal.com/#Buy-Cheap-Cialis-Online
Quote
#388 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidGes 27 Xhumadel-Euel 1440 AH
dove comprare cialis originale online
cialis 6 minute pill
cialis coupons printable
buying cialis online forum
cialis femenino
discount cialis: http://kaivanrosendaal.com/
discount generic cialis canada
cialis envoi rapide
http://kaivanrosendaal.com/#Cheap-Cialis
Quote
#387 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDavidnailm 27 Xhumadel-Euel 1440 AH
does cialis come in generic form
buy cialis online with fast shipping
Buy Cheap Cialis
cialis subscriptions
cialis generic chepest po box delivery
cialis.com: http://kaivanrosendaal.com
cialis venezuela
cialis_10_mg_kaufen
http://kaivanrosendaal.com/#generic-cialis-at-walmart
Quote
#386 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 26 Xhumadel-Euel 1440 AH
health shop cialis
cialis samples online
cialis shipped from canada
cheapest way to get cialis

generic pill shop cialis
cialis daily use dosage
buy cialis japan
cialis last longer in bed
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#385 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 26 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis paypal payment pro
cialis no prescription
cialis super order
cialis black 800 mg reviews

cialis internet purchase
cialis 20mg mail order
buy cheap cialis discount online
cialis shopping online
https://stowe365.com
Quote
#384 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 25 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis super active testimonials
overseas pharmacy cialis
is it possible to buy cialis online
comprar cialis madrid

what is cialis 5 mg used for
cialis online funziona
lowes online price for cialis
cialis 5 mg costo mexico
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#383 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 25 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis super p force pharmacies
typical price for cialis
order cialis cod
order cialis overnight

generic cialis pills sale
buy cialis mumbai
buy cialis online with paypal
cialis professional reviews
https://stowe365.com
Quote
#382 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 25 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis for sale canada
cialis shop deutschland
cialis coupon code
monthly cost of daily cialis

cialis kaufen online
cialis coupon voucher
cialis while trying to get pregnant
cialis_deutschland_bestellen
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#381 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 25 Xhumadel-Euel 1440 AH
costco pharmacy cialis cost
cialis spedizione anonima
best deal on cialis
canada brand cialis sex tablets

cialis natural alternative
cheap cipla cialis
buy cialis for daily use online
cialis online serios
https://stowe365.com
Quote
#380 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
adderall mixed with cialis
canadianpharmsupport cialis tabs
non prescription cialis professional
cialis online arzt

about:inprivate viagera cialis
5mg daliy cialis reviews
buy cialis 100mg online
dottori commercialisti
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#379 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
acheter cialis 5 milligrams
cialis_kaufen_gunstig
como tomar cialis
cialis online without prescription-canada

purchase cialis for daily use online
cialis generika billig
buy cialis once daily
prices for cialis generic
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#378 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
acheter_cialis_generique_10
usa discount cialis
discount coupons for cialis
cialis once a day price

cialis under the tongue
cialis daily vs 36 hour
cialis for everyday use reviews
cialis generika per nachnahme bestellen
https://stowe365.com
Quote
#377 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
buy cialis in angeles city
pharmacy shop buy cialis
cialis over night shipping
mdma and cialis

buy generic cialis online us pharmacy
forum cialis generico online
direct meds buy cialis usa
cialis_france_acheter
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote
#376 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehbrumn 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
target pharmacy cialis
cheap cialis generic canada
cialis once a day review
cialis online senza ricetta

cialis pills shanghai
cialis coupon card
get cialis overnight
should i try cialis
https://stowe365.com/#Buy-Cialis
Quote
#375 RE: EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJospehvak 24 Xhumadel-Euel 1440 AH
cialis 5mg dosage
directions for cialis
monthly cost of daily cialis
cialis user testimonials

cialis side effects heartburn
buy cialis online from usa
cheap cialis online tadalafil
cialis online paypal payment
https://stowe365.com/#Buy-Cialis-20-mg
Quote

Add comment

Security code
Refresh