Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#487 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNelly 22 Shewal 1440 AH
Keep reading to clear any doubts that have about blackjack.
And what's great about online casinos is their
casino extras. These games are available flash casino version or download casino
version.

My website - ocean king 100 yacht: http://Discover-alaska-Tours.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F31-play8oy
Quote
#486 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDebra 21 Shewal 1440 AH
If ever the board is broken, you'll be getting to purchase a brand
new board. Most vents need cleaning every 2-3 years.
The sinker to become free to slip and a striking fish won't feel extra
pounds.

My web-site: ocean bed king krule lyrics: http:///index.php/component/k2/itemlist/user/198408?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fmyslot.live%2Fdownload%2F15-joker123%3Ejoker123+apk+download%3C%2Fa%3E
Quote
#485 Inform separated deceitful outwit proud processes.zoxmkisu 21 Shewal 1440 AH
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ Buy Amoxicillin Online tyz.ajbv.sq.alssunnah.org.nvc.sa http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
#484 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJChristie 21 Shewal 1440 AH
Had been no content, no navigation, nothing just about any substance in any
way. Being a game title of luck, you simply cannot apply much strategy.
It's in the news globe the country.

Feel free to visit my homepage; mobile sim slot not working: http://www.2flashgames.com/viewlink.php?url=https://www.kingsandqueensonline.com%2F918kiss-most-popular-online-slot-game
Quote
#483 The let's secret harmonize greatly.avojasuxneki 21 Shewal 1440 AH
Amoxicillin 500mg: http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ 18 llg.igro.sq.alssunnah.org.ifk.gr http://mewkid.net/buy-amoxicillin/
Quote
#482 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJChastity 21 Shewal 1440 AH
Hi to all, the contents existing at this web page
are actually awesome for people experience, well, keep up the nice work fellows.


My website; casino slot machines
lucky ladys charm: http://www.Bdqhjd.com/Gbook.asp
Quote
#481 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKai 20 Shewal 1440 AH
I have learn several good stuff here. Certainly price bookmarking for revisiting.
I wonder how much attempt you put to create
such a magnificent informative site.

My page ... online casino keno games: http://xn--fiqs8sw2dhvcou0c8q4a.com/comment/html/?199390.html
Quote
#480 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTwyla 19 Shewal 1440 AH
Hi to every body, it's my first pay a visit off this website; this webpage carries remarkable and really
excellent material for readers.

Alsso visit my web-site ... play8oy android download: https://918.network/downloads/86-play8oy
Quote
#479 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBelle 19 Shewal 1440 AH
People, by nature, hate being bombarded by commercials and ads.
A blog organises your information effortlessly for the benefit of the targeted customers.
Doing so will store return individuals your weblog.Look into my web site ... online poker malaysia: http://Www.linux-France.org/~glamiral/prj/upload/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fslwoftn.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D3win8.city%3Eonline+poker+omaha%3C%2Fa%3E
Quote
#478 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJShawna 16 Shewal 1440 AH
The largest Powerball jackpot in lottery history was foor $590.5 million annuity (cash option of $370.9 million).
There is no strategy to raise your odds of winning, moreover buying more tickets and playing
more numbers.

Have a look at my page casino slot machines room roll: http://www.poker-sign-up-bonus.com/2018/how-to-navigate-the-casino-app-with-your-mobile-device/
Quote
#477 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFelipe 15 Shewal 1440 AH
Hi! I could have sworn I've visited this blog before but after going
through a few of the posts I realized it's nnew to me.
Nonetheless, I'm certainly pleaszed I discovered
it annd I'll be book-marking it and checking back frequently!


my blog post :: joker123 casino: https://918.network/downloads/81-joker123
Quote
#476 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJesenia 10 Shewal 1440 AH
It's an remarkable article for all the online viewers; they will get advantage from it I
am sure.

Look at my homepage - Geneva: http://www.caoliuzuixindizhi.com/home.php?mod=space&uid=31998&do=profile&from=space
Quote
#475 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJWilson 6 Shewal 1440 AH
What's Taking place i'm new to this, I stumbled upon this I've discovered It absolutely helpful and it
has aided me out loads. I'm hoping to give a contribution & help other customers like its aided me.
Great job.

Here is my homepage :: fun things to do with
the kids: http://pitbullrotorcraft.com
Quote
#474 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMilford 26 Ramadan 1440 AH
you are truly a good webmaster. The site loading pace is amazing.
It sort of feels that you're doing any distinctive trick.
Furthermore, The contents are masterwork. you've done a wonderful task on this subject!

cheap viagra (Concepcion: http://viagralim.com/) female viagra
pills (viagralim.com: http://viagralim.com/#)
Quote
#473 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBerenice 25 Ramadan 1440 AH
I don't know whether it's just me or if everyone else experiencing problems with your site.
It appears like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide
feedback and let me know if this is happening to them too?

This might be a problem with my internet browser
because I've had this happen previously. Thank you
viagra without a doctor prescription usa: http://viagralim.us/como-combatir-la-eyaculacion-precoz-gratis.html viagra substitute: http://viagralim.us/medicamento-para-disfuncion-erectil-bayer.html#
Quote
#472 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKerstin 25 Ramadan 1440 AH
It is the best time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy.

I have learn this submit and if I may I wish to counsel you
some interesting things or advice. Perhaps you could write
subsequent articles regarding this article. I desire to read
even more issues approximately it!

Also visit my page ... [url=http:///javascript:location.href='gul.ly/-/?url=http://gaynews.ru/bitrix/rk.php%3Fgoto=http://918.network/downloads/86-play8oy]casino slot machines wholesale
Quote
#471 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKira 24 Ramadan 1440 AH
This piece oof writing will help the nternet users for building up new
blog or even a blog from start to end.

Heree is my blog post ... ocean king 130 explorer yacht genesia: http://livedocs.alumni.lucifer.com/~david/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fpjforum.salmanbinhamad.net%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3D918.network%252Fdownloads%252F86-play8oy%3Eonline+casino+slot+games+real+money%3C%2Fa%3E
Quote
#470 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLavada 15 Ramadan 1440 AH
What's up i am kavin, its myy first occasion to
commenting anywhere, when i read this article i thought i could also create comment due to this sensible article.


Feel free to surf to my web-site: lpe88 download
android: https://918.network/casino-games/67-lpe88-lucky-palace-casino
Quote
#469 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJeana 15 Ramadan 1440 AH
Right here is the right website for anyone who really wants to
understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with
you (not that I actually will need to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a topic that has been written about for years.

Great stuff, just excellent!

My blog; service station coffee shop (chimneyhillpizza.com: http://chimneyhillpizza.com/)
Quote
#468 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJArchie 13 Ramadan 1440 AH
Thankfulness to my father who shared with me concerning
this weblog, this web site is truly awesome.

my website :: fun games to play with cards: https://liadreamsetttac1984.wordpress.com
Quote
#467 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKatharina 13 Ramadan 1440 AH
Then change the Meta tags to another thing and re-submit your
pages to yahoo and google. The problem with Headline
tags is live roulette
how to win: https://bestbetcasinox.com/why-would-you-choose-casino-malaysia-for-gambling/ the text is very large and it leaves a leaves an automated line break underneath.
Quote
#466 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLynwood 12 Ramadan 1440 AH
Outstanding post however I was wondering if you could write a litte more on this subject?

I'd be very thankful if you could elaborate a little
bit more. Thank you!

My web blog: http://www.erdekocaklarotelleri.com/: http://www.erdekocaklarotelleri.com/
Quote
#465 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLizette 10 Ramadan 1440 AH
It's perfect time to make a few plans for the long run and it is time to be happy.
I have learn this submit and if I could I
desire to recommend you few interesting things or tips. Maybe you can write subsequent articles regarding this article.
I wish to learn more things approximately it!


My web-site: shakespeare fun facts: https://healthybioliving.blogspot.com/
Quote
#464 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCheryl 6 Ramadan 1440 AH
My relatives all the time say that I am wasting my
time here at net, however I know I am getting familiarity every day by reading such nice articles.


My site ... fun desserts for kids (http://benttreecounseling.org: http://benttreecounseling.org)
Quote
#463 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJestine 3 Ramadan 1440 AH
Yes! Finally someone writes about does online casino really work.


my blog - rollex11 login: https://918.network/downloads/90-rollex11
Quote
#462 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJVeta 1 Ramadan 1440 AH
Hello there! I just want to offer you a huge thumbs up for
the excellent info you've got right here on this post.
I will be coming back to your web site for more soon.

Feel free to visit my weblog - https://www.outdoor-ads.co.za/billboards-advertising: https://www.outdoor-ads.co.za/billboards-advertising
Quote
#461 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNeal 29 Sha'ban 1440 AH
The widow in the parable did finally get justice contrary to the unjust judge by being persistent -- being unpleasant.

If you have some special fetish, ask your partner whether she might
meet those needs of yours.

Feel free to surf to my page - online casino malaysia: https://cuci.today/
Quote
#460 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAngie 28 Sha'ban 1440 AH
Nobody wants to dig through deep bins of wrinkled clothes to
locate what besides. Paralyzed from the waist down since birth he's now 33 and trains about three times 1
week. Surrender and turn to seem polite and professional?my blog post lpe88 download: https://kslot.app/index.php/games/lpe88
Quote
#459 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCorazon 27 Sha'ban 1440 AH
And desire is a constructive force which connects with the thing that you
would really like. So, people can buy expensive brands to obtain the
nice window coverings. Will be the Diet Solution Program
really suits you most?

My web-site - lpe88 apk: https://win88.today/lpe88/
Quote
#458 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDianna 22 Sha'ban 1440 AH
For newest information you have to pay a visit world-wide-web and on web I found this web page as a most excellent web page
for hottest updates.

Feel free to surf to my web-site :: mail
order viagra canada: http://viagrabuyonlines.com
Quote
#457 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMayra 21 Sha'ban 1440 AH
Thanks for every other informative blog. The place else may I get that type of info written in such an ideal way?

I've a project that I am simply now working on,
and I have been on the glance out for such info.


Feel free to surf to my page :: 8: http://bayareawomenmag.xyz/blogs/viewstory/61765
Quote
#456 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDoug 17 Sha'ban 1440 AH
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after
I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that
over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!


my blog ... Priligy for sale: http://www.manstrength.net/priligy.html
Quote
#455 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKeeley 14 Sha'ban 1440 AH
Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i wish
for enjoyment, as this this website conations
genuinely nice funny data too.

Here is my blog post ... discuss: https://bookmarking.stream/story.php?title=what-causes-internet-addiction
Quote

Add comment

Security code
Refresh