Me Emrin e Allahut,tëGjithmëshirshmit, Mëshirëplotit.

 

Biografia

Emri:

Faleh bin Muhamed bin Falehes-Sagajir.

Lindur:

NëArabinëSaudite – KrahinaZulfinërajone Rijadit, nëvitin 1376 H.

PrejShejhëve (dijetarëve) tëtij:

1.  ShejhAbdurrazzak Afifi– Allahu e mëshiroftë -.

2.  Shejh Abdullah bin Xhibrijn– Allahu e mëshiroftë -.

3.  Shejh Saleh el-Etram– Allahu e mëshiroftë -.

4.  Shejh Saleh el-Feuzan– Allahu e ruajtë–.

5.  Shejh Abdullah er-Rukban- Allahu e ruajtë -.

6.  Shejh Hassan binMeni’a– Allahu e mëshiroftë–.

7.  Shejh Abdul Karim el-Lahim– Allahu e ruajtë -.

8.  Shejh Ahmed Mensur– Allahu e ruajtë -.

Kualifikimi:

- Masternë“SunetinProfetikdheShkencat e tij”nëvitin1402 H - 1982.

- Doktoraturënë“SunetinProfetikdheShkencat e tij” 1405 H - 1985.

Gradashkencore :
ProfesornëSunnetdheshkencate tijqëngaviti 1414 H.

Punimi I Doktoraturës:
 ( Musnedi I Ebi jaela el-Mawsilij- nga fillimi e deri në fund të Musnedit të Ebu Se\'id el-Khudrijt ). Verifikim dhe studim.

Tezae Masterit:
( Libri “el-Gam\'maz ala el-Lam\'maz” nëhadithet e njohura të Shejh Nurudijn es-Semhudij). Verifikim dhe studim.

Pozita e tanishme:

Anëtar i Këshillittë “Shuras-Konsultimit”.

Arritjete mëhershmefunksionale:

- Zëv.Dekan nëFakultetin e BazaveTeologjike,në Riad 1406 -1409 H.

- Dekan në Fakultetit  e  Bazave Teologjike, në Riad 1409-1415 H.

Konferencatdheseminaret:

Ka marrë pjesë në shumë konferenca dhe seminare brenda dhe jashtë Mbretërisë së Arabisë Saudisë, duke përfshirë:

1-  Seminar “Kujdesi i Mbretërisë së Arabisë Saudite ndaj Sunetit profetik dhe biografisë profetike” realizuar nga Ministria e Çështjeve Islame në Medinen e Ndritshme,në vitin1425 H.

2-  Konferencë“Anti-terrorizmi” realizuar dhe mbajtur nga Universiteti Islamik “el-Imam Muhamed bin Saud”,në Rijad në 1425 H.

3-  Simpozium“Mbijetën e Shejh Abdul Aziz bin Baz – Allahu e mëshiroftë–mbajtur në Universitetin “el-Melik Khalid - Zoti e mëshiroftë- ”,në Abha në vitin1422 H.

4-  Dialogu I pestë kombëtar në vitin1426 H. Mbajtur nëAbha.

Mbikëqyrja, de batimi dhe vlerësimi I hulumtimeve:

1)  Ka mbikqyrur dhe debatuar një numër të konsiderueshëm punimesh shkencore e studimore në fushën e doktoraturës dhe masterit, duke I tej kaluar më shumë se gjashtëdhjetë punime studimore,ndërmjet mbikëqyrjes dhe debatimit në për universitete të ndryshme në Mbretërinë e Arabisë Saudite, dhe fakultetete vajzave.

2)  Vlerësuesi kërkimeve shkencore në universitete të ndryshme të Mbretërisë së Arabisë Saudite dhe të disa shteteve të Gjiritsidh e atyre arabe, po ashtu edhe të revistave prestigjoze, konferencave e tj.

Literatura shkencore:

Është e shumtë.Ka kaluar më tepër se pesëdhjetë autorë, përveç punimeve të masterit dhe doktoraturës, duke përfshirë:

1.  “et-Tergijbfijed-Dua”- (Inkurajimi në lutje)  I Abdul\'ghanij el-Makedisij el-Hanbelij- Allahu e mëshiroftë–verifikim dhe studim.

2.  Libri “ed-Dijat fij Sher’ijah el-Islamije ue tetbijkatuha fij el\'Memlekeh el\'Arabijeh es\'Saudije”- ((Shpagimet (e gjakut) në Sheriatin Islam dhe praktikimi I tyre në Mbretërinë e Arabisë Saudite)).

3.  Prej librit “Fik’hu es\'Sunneh”- ((Jurisprudenca e Sunnetit)) (dy vëllime).

4.  “Durus fij el\'hukuk el-Uaxhibeh ala el-Muslim”-((Mësime mbi të drejtat obligative ndaj muslimanit )).

5.  “Es’iletu en-Nisa li’Nebij – Sal\'la llahu alejhi uesel\'lem”-((Pyetjet e grave ndaj Profetit- Paqjadhebekimiiallahutqofshinmbitë -. ))

6.  “Hedju en-Nebij– Salallahualejhiueselem- fij Ramadan”–((Udhëzimi I Profetit - PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë –në Ramazan)).

7.  “Ma’alimet-et\'teuhid fil el\'Haxh”- ((Treguesit e Teuhidit në Haxh)).

8.  Kawaid menhexhijeh fij talebil-ilm”- ((Rregullat e metodologjisë në kërkimin e dijes)).

9.  Kawaid menhexhijeh fij da’wetiile Allah”- ((Rregullat e metodologjisë së thirrjes për tek Allahu)).

10.  Kawaid menhexhijeh fij fehm es-Sunneh uel-ameli biha”- ((Rregullat e metodologjisë në kuptimin e Sunnetit dhe punës me të.))

11.  Kawaid menhexhijeh fij terbijeh en-Nebewijeh”- ((Rregullat e metodologjisë në edukimin profetik.))

12.   “Hajat es\'Suada’a”-((Jeta e të lumturve)): një studim psikologjik I përfituar nga Kurani dhe Sun\'neti.

13.   “el-Ie\'lam fil-muftirat”-((njohuri  rreth çeljen e Iftarit)).

14.   “Min fik’h el-Haxh, hikem ue ahkam”-((Prejjurisprudencës së Haxhit,urtësi dhe dispozita)).

Studimet (kërkimet) e shumta shkencore, prejtyre:

1-  Studimi “el-Islam ue Semehatuhu”-((Islami dhe Eminenca e tij).

2-  Studimi “Uekafet me’a el\'musteshrikijn ue meukifuhum min es-Sunneti Nebewijeh”-((Qëndrime ndaj orientalistëve dhe qëndrimi i tyre ndaj Sunetit e profetik)).

3-  Studim “Menhexh Semehatu Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz –rahimehullah-fij teamul mea ueuletul-Emr”- ((Metodë Shkëlqesisë Shejh el-Imam Abdulaziz bin Baz- Allahu e mëshiroftë –në marrëdhënien me qeveritarët)).

4-  Studim “Fik’h et-Teamul me’alKhilaf uel-Mukhalif”-((Jurisprudencae marrëdhënies me mosmarrëveshjen dhe kundërshtarët)).

5-  “el-Mer’etu fij hajat en-Nebij–Salallahualejhiueselem- ”- (( Gruaja në jetën e Pejgamberit- PaqjadhebekimiiAllahutqofshinmbitë -)).

Dhe shumëtë tjera përveç këtyre.

Pjesmarrjet mediatike:
Pjesëmarrës aktiv në shumë prej mediave vizive, auditive dhe të shtypura. Gjithashtu ka prezantuar në njënumër të madh programesh në Radio-Rijad, Radio-Kur’an el-Kerijm dheTelevizionin “es-Saudija”, “Kanat el-Euel” dhe të tjerë.

 

Adresa elektronike E-mail:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Comments  

#71 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAshly 30 Dhul-Ka'deh 1439 AH
Alheios, consumiram por volta de 0 a 11% do valor.


my web site: detophyll onde comprar - sevgarago.ru: http://sevgarago.ru/user/FilomenaBirchell/,
Quote
#70 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSasha 25 Dhul-Ka'deh 1439 AH
Faça cada boiar a dois. Sabe tudo desde cinema?


Here is my web-site: Gothamforum.Com: https://Gothamforum.com/index.php?topic=51845.0
Quote
#69 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijHannah 15 Dhul-Ka'deh 1439 AH
Kilka miesięcy ρóźniej potrącіł ją samochóⅾ.


Feeel free tο surrf to my web sitfe :: http://flakyspark.ru/?p=633: http://flakyspark.ru/?p=633
Quote
#68 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRoxana 27 Shewal 1439 AH
I'm really enjoyіng tһe theme/design of yoᥙr blog. Ɗo youu ever run into any web bгowser compatibility issues?
A coupⅼe of my bⅼog viѕitoгs have complained about my ƅlog not operating correctly in Explorer but lookis gгeat
in Firefox. Do you have any aԀviϲe too help fіx this ⲣrⲟblem?


My page foldekniv med proрtraekker: https://nyttigbras.tumblr.com/post/173353212362/sweizerknive-online
Quote
#67 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMohammed 24 Shewal 1439 AH
Se você souber telefone dela, ligue sem hesitação.my web-site como fazer para evitar a ejaculaçAo precoce: http://En.Recidemia.com/De_Que_Jeito_Fascinar_E_Tamb%C3%83_m_Ganhar_Uma_Mulher-feita_Em_Alguma_Plaga_Do_Universo
Quote
#66 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDonette 19 Shewal 1439 AH
A título de exemplo: "Estilo com certa enigma em cima de você".My homepage; Como Fazer
Para Evitar A EjaculaçAo Precoce: http://Www.Maxelt.ru/links.php?id=www.bitcoinzap.com%2Findex.php%3Ftopic%3D518812.0
Quote
#65 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErnie 19 Shewal 1439 AH
Tendo como exemplo: "Estilo de só enigma no você".

Here is my homepage; http://Ods-Qa.openlinksw.com/describe/?url=http://www.bcointalk.com/index.php?action=profile;u=418721: http://Ods-Qa.openlinksw.com/describe/?url=http://www.bcointalk.com/index.php?action=profile;u=418721
Quote
#64 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijWilliams 4 Shewal 1439 AH
http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html
http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html: http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html
http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html
http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html: http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html
http://dygjxesu-sunubu.org/free-online-slots-5-reels.html
Quote
#63 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLaurinda 1 Shewal 1439 AH
Por favor, me avise se você estiver procurando por um autor para seu blog.
Você tem alguns conteúdos fantásticos e acredito que
eu seria uma boa aquisição. Se você quiser eu gostaria de escrever algum artigo para o seu blog
em troca de um link para o meu. Por favor
me envie um e-mail se estiver interessado.

Parabéns !

Here is my web blog: Quitoplan: http://Appsynth.mobi/index.php/User:Mora01863600185
Quote
#62 CV personale - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijUlysses 1 Shewal 1439 AH
http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html
http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html: http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html
http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html
http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html: http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html
http://fitapjwjcjluqi.org/casino-bonus-ohne-einzahlung-2014.html
Quote

Add comment

Security code
Refresh