Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#396 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDaniel 9 Rabij'u Thanij 1441 AH
І wіll right awasy take hold of yoour rss as I can not find your e-mail ѕubscription hyperlink or e-newsletter
service. Ⅾo you havе any? Please let me recognise so that I may just subscribe.
Thanks.

My homepaɡe; http://cdpsecurecdp.s15342144.onlinehome-server.info: http://cdpsecurecdp.s15342144.onlinehome-server.info/xampp/phpinfo.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FMarkets.financialcontent.com%2Fpentictonherald%2Fnews%2Fread%2F39145300%3Eonline+doctor%3C%2Fa%3E
Quote
#395 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijStacy 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I enjoy you because of all of your hard work on this site.

My mother delights in getting into investigation and it is
easy to understand why. A number of us notice all relating
to the powerful medium you offer good solutions by means of
your web blog and as well as invigorate response
from some other people on that topic while my child is in fact starting to learn a great deal.
Take advantage of the rest of the new year.
You're conducting a really good job.

Feel free to surf to my blog post ... https://pk4images.com/r/98g4h7d7: https://pk4images.com/r/98g4h7d7
Quote
#394 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDian 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I love it when people come together and share ideas.
Great site, continue the good work!

My blog post Katrin: https://jeoneill.com/index.php?qa=3334&qa_1=nintendo-3ds-launch-game-roundup
Quote
#393 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijElizbeth 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Appreciate the recommendation. Will try it out.My web site Louann: http://social.joyetech.com/member.php?action=profile&uid=487508
Quote
#392 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRoman 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I was recommended this blog by way of my cousin. I am now not
certain whether or not this publish is written by him as no one else recognise such targeted approximately
my trouble. You are wonderful! Thanks!

Feel free to surf to my blog ... Kenny: http://wiki.daart.us/index.php/User:StephanThrower2
Quote
#391 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSonia 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this
blog loading? I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.
Any feed-back would be greatly appreciated.

Here is my web blog :: W.Cidesa.Com.Ve: http://w.cidesa.com.ve/index.php/Invicta_Pro-Diver_Quartz_Chronograph_Silver_Dial_0071_Men_s_Watch
Quote
#390 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLouisa 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
What's up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post
i thought i could also make comment due to this brilliant post.


Take a look at my webpage; antony: http://pforta-wiki.de/index.php?title=Best-Selling_Men_s_Watches_For_2016
Quote
#389 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijWinston 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello there! This is kind of off topic but I need some help from
an established blog. Is it tough to set up your own blog?
I'm not very techincal but I can figure things out pretty quick.
I'm thinking about making my own but I'm not sure where to begin. Do you have any tips or suggestions?
Thanks

My web-site ... Marvin: http://www.hengte.club/comment/html/?162580.html
Quote
#388 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJamey 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are nice
designed for new users.

Feel free to surf to my web site; www.blackhatforum4all.com: http://www.blackhatforum4all.com/forum/member.php?action=profile&uid=4403
Quote
#387 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaleb 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Helpful info. Lucky me I discovered your website unintentionally, and I'm shocked why
this accident did not happened earlier! I bookmarked it.


Feel free to visit my site - precious: https://tsaritson.no/forum/member.php?action=profile&uid=1569
Quote
#386 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRhys 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Can you tell us more about this? I'd care to find out more details.Feel free to surf to my site ... Jacklyn: https://jeoneill.com/index.php?qa=3550&qa_1=from-elon-musk-jeff-bezos-these-personalities-defined-2010s
Quote
#385 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSharon 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
It's actually a great and useful piece of info.
I am satisfied that you simply shared this helpful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.Also visit my website :: Aurelia: http://nongfag.go.th/webboard/index.php?action=profile;u=120333
Quote
#384 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCoy 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello there, You've done a fantastic job. I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I'm sure they will be benefited from this site.Visit my blog; Morris: https://allinone.life/blog/84585/here-039-s-how-to-finally-know-what-your-uber-drivers-think-of-you/
Quote
#383 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaryn 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
An intriguing discussion is worth comment. There's no
doubt that that you should write more on this subject, it may not be a taboo subject but
typically people do not discuss these subjects.

To the next! Kind regards!!

Feel free to visit my website; Allinone.life: https://allinone.life/blog/84585/here-039-s-how-to-finally-know-what-your-uber-drivers-think-of-you/
Quote
#382 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMarsha 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Greetings! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and
starting a new initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us valuable information to work on. You
have done a extraordinary job!

my website :: veronique: http://www.innovatefellowship.org/groups/invicta-timepieces-for-in-the-field-and-in-the-office-1011466940/
Quote
#381 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCarmela 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Have you ever thought about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. Nevertheless imagine if you added some great photos or video clips to give
your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and videos, this site
could undeniably be one of the very best in its field.
Superb blog!

my web page; Florentina: http://findjcd.org/volunteers/fluxbb/profile.php?id=109872
Quote
#380 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijVenus 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I like the helpful info you provide in your articles. I'll
bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I'll learn a lot of new stuff right here!

Good luck for the next!

My web site - osswaldundosswald.com: http://osswaldundosswald.com/mw19/index.php?title=Hip_Invicta_Watches_For_Men_And_Women_Who_Appreciate_Quality_Craftsmanship
Quote
#379 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEdward 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I seriously love your website.. Great colors & theme.
Did you develop this amazing site yourself? Please reply back
as I'm planning to create my own personal website and would love to know where you got this from or just what the theme is called.
Thank you!

Also visit my webpage - Maricruz: https://www.playhot.club/index.php/blog/2663/elon-musk-asked-eco-group-chief-to-help-defend-him-on-twitter/
Quote
#378 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSean 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
I love reading through a post that can make men and women think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!

Here is my homepage ... Winifred: http://auto-file.org/member.php?action=profile&uid=157668
Quote
#377 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijKen 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
This is a topic that is near to my heart... Cheers! Where are
your contact details though?

my web site - yetta: http://smw.meetmitos.com/index.php?title=Invicta_I-force_Quartz_Chronograph_20138_Men_s_Watch_A_Winner_Without_Gimmicks
Quote
#376 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCaitlyn 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Just wish to say your article is as surprising.

The clarity in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.
Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.
Thanks a million and please keep up the rewarding work.


Review my page knickwall.de: https://knickwall.de/forum/index.php?action=profile;u=54383
Quote
#375 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBridgett 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Its such as you learn my mind! You seem to grasp
a lot about this, like you wrote the e-book in it or something.
I believe that you simply could do with some
percent to drive the message house a bit, but other
than that, that is great blog. A fantastic read.
I'll certainly be back.

Here is my homepage - e-learnwiki.com: https://e-learnwiki.com/index.php/Invicta_Force_Chronograph_Tachymeter_14956_Men_s_Watch
Quote
#374 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSean 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Thanks for finally talking about >Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe
shkencat e tij
Quote
#373 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMichal 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
Hello everybody, here every person is sharing these experience, thus it's pleasant to read this
web site, and I used to visit this blog daily.

Look at my web site Birgit: https://electronicfursuits.com/wiki/index.php/Top_Invicta_Timepieces_To_Suit_Any_Personal_Style
Quote
#372 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNicole 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
In fact when someone doesn't know then its up to
other viewers that they will assist, so here it occurs.

My web site; Chantal: http://regender.com/swap/http://mcdonogh35archive.com/index.php?title=Invicta_Pro-Diver_Quartz_Chronograph_Silver_Dial_0071_Men_s_Watch
Quote
#371 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDelphia 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on several websites for about a year
and am concerned about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress content into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!

Review my site http://www.tagsandthreads.com/index.php?title=A_New_Challenger_MMA_Fighter_Angela_Hill_Enters_As_Street_Fighter_s_Dhalsim: http://www.tagsandthreads.com/index.php?title=A_New_Challenger_MMA_Fighter_Angela_Hill_Enters_As_Street_Fighter_s_Dhalsim
Quote
#370 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDieter 8 Rabij'u Thanij 1441 AH
This text is priceless. When can I find out more?


Visit my web page - Christa: http://carlton-sz.com/comment/html/?136131.html
Quote

Add comment

Security code
Refresh