Episodi ( 1 )

Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.

Falenderimi i përket Allahut, Atë e falenderojmë, dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë.Kërkojmë mbrojtjen e Allahut nga të këqijat e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona.Kë e udhëzon Allahu nuk ka kush e devijon, dhe kë e lë Allahu në humbje nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që e meriton të ardhurohet përveç Allahut, të vetëm dhe të pa ortak, dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguari i Tij.

{O ju që keni besuar, kini frikë Allahun siç Ai e meriton, e mos t’u gjejë vdekja vetëmse duke qenë muslimanë}[Al-Imran: 102].

{O ju njerëz, kini frikë Zotin tuaj që ju ka krijuar prej një njeriu dheqë krijoi prej tijgruan e tij dhe që nxori prej prej tyre shumë burra dhe gra. Pra, kini frikë Allahun në Emër të të Cilit betoheni (e kërkoni)dhe ruajini lidhjet familjare, se vërtetë Allahu është mbi ju vëzhgues.} [en-Nisa: 1].

{O ju që besuat,kini frikë Allahun dhe flisnifjalë të drejta, (në mënyrë) qët’ua përmirësojë veprat tuaja dhe t'ua falë mëkatet tuaja. Dhe kush i bindet Alahut dhe të Dërguarit të Tij veç se ka fituar një fitore tëmadhe} [el-Ahzab: 70-71].

E siç vijon:

Në kohët e sotme është folur shumë për (mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunet) (1), dhe janë botuar shumë libra, duke u shkruar në to artikuj studimorë dhe dorëshkrime, e janë hedhur në to ligjërata, konferenca dhe seminare;duke u referuar në një morihadithesh (citate) të ngrituara deri tek Profeti - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të- ku prej tyre janë të saktë, e disa jo të saktë.

Pasi më begatoi Allahu me pranimin për diplomim në studimet e larta në - Fushën e Hadithit–në Universitetin Islamik (Medine e Ndritshme); u bë obligim për mua të angazhuarit në shërbimtë hadithit të Profetit të ndershëm.Pozita ime ishte ndryshe nga pozita e kolegëve të tjerët;bazuar në thëniene tij -Paqja dhe bekimi qoftë mbi të -: «الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»

«Feja është këshillë, rreth Allahut, Librit të Tij, të Dërguarit të Tij, Imamët të muslimanëve dhe përgjithshëm së tyre.»(2)

Kështu fillova t’i përmblidhja ato hadithe, me anë të të cilave u argumentuan mrekullitë shkencore, të ndodhura në brendësinë e njeriut, tokës, dhe universit, me të gjitha mundësitë që unë kishapër t’u ndalurnë libra, hulumtime, dhe seminare, punime konferencash, dhe ligjëratash.Pas kësaj bëra sistemimin e tyre dhe renditjen e tyre, në kapituj dhe studimetë kombinuara, ku për verifikimin e tyre, mendoj se është në mënyrë adekuate. Pastaj kam përmendur gjykimin e të argumentuarit me atë hadith, duke sqaruar edhe këndvështrimin e argumentimit.Pas kësaj  i kam bërë koment nga ana ime ashtu siç unë e kam parë, nëse kam pasur një koment për këtë çështje.

Qëllimi im këtu me fjalën“njeri” është: krijimi njeri, dhe gjymtyrët e trupit të tij, duke mos hyrë në fushën e shpirtit, e as ndjenjat, dhe as deklaratat e mjekësisë kurative, as parandaluese, e as psikologjike.

Dhe qëllimi im me fjalën“tokë”është: krimin e saj dhe ndërtimine saj, duke mos hyrë nëfushën bimore, ose shtazore.

Ndërsa sa i përket fjalës “univers”kam patur për qëllim: atë që ka lidhje me objektet e sipërme, format e tyre, ndriçimin e tyre largësinë e tyre, ashtu siç kanë thënë shkencëtarët (3), kjo pra është ajo që kam kërkuar për të studiuar.

Dhe unë e shoh këtë tematikëtë një rëndësie të veçantë, për këto arsye:

1 –Sepse është e para në llojin e tij, sipas njohurivetë mia.

2 –Sepse bën pjesë në serinë epërpjekjeve në shërbim të Sunnetit dhe mbrojtjes së tij, dhe se kjo për arsye se pjesa më e madhe e shkrimtarëve dhe diskutues rreth mrekullive shkencore; nga ata në librat e të cilëve u ndala, nuk ishte se kishin njohuri rreth librave të sunnetit, dhe që nuk mund të bënin dalliminmes haditheve të sakta nga ato jo të tilla, duke bërë që ata të argumentoheshin me hadithe të dobëta, e të shpikura, duke ndërtuar mbi to mrekulli shkencore sipas Sunnetit profetik!

3 - Sepse disa shkrimtarë dhe diskutues rreth mrekullive shkencore në Sunnet, lozin me fjalëte thëna në hadith, ose mbase mund të kenë qenë dikush tjetër para tyre, por mungesae diturisë së tyre rreth verifikimit (tekhrixh) të hadithit, i kufizonteatanë atë që kishin gjetur. Dhe se ky hulumtim i sqaronshprehjet e ndryshme të haditheve me anë të të cilave është argumentuar, ku me anë të kësaj studiuesit dhe të tjerë përfitojnë në fushën e mrekullive shkencore në Sunnet.

4 - Sepse ajo me të cilën është argumentuar nga hadithet, nëse ato kanë qenë të saktadhe të argumentuarit me to ka qenë i qëlluar, atëherë ky është argumente të forta të profecisë, të cilat ia rrisin besimtaritbesimin(4), dhe e nxinë ateistin kokëfortë.

Për shkak të këtyre, e rëndësisë së kësaj teme, unë e zgjodha, duke shtuar këtu:

= Se ajo do ishte për mua një përvojë, në dijen e shkencës më të rëndësishme të hadithit, madjemund të përmbledhë pothuajse të gjitha shkencat e hadithit, e që është shkenca e verifikimit (tekhrixh) të hadithit.

= Se kjo më bën mua më të kërkuarin për disa dije shkencore moderne, si disa të cilat më kujtojnëmua ato që unë kam studiuar në shkollë të mesme, me profil shkencor.

= Se kjo ngjyrë studimi – kam për qëllim studimin e mrekullive shkencore në Kur'an dhe Sunnet - është shumë e rëndësishme në fushën e thirrjes për tek Allahu, veçanërisht në fushëne përforcimit dhe fuqizimit të besimit, sidomos në këtë epokë që jetojmë, në të cilën të rinjtë muslimanë u hipnotizuan me dijet dhe shpikjet bashkohore, dhe se ky lloj studimi është mëse bindës për këta të rinj, dhe demostrues i besimit brenda veteve të tyre për fenë e tyre dhe Sunnetin Profetittë tyre.

Madjemë saktë, kjo ngjyrë e këtij studimi, është një rrugë e mirë dhe e fortë, në thirrjen e mendimtarëvemohuesdhe dijetarëve të tyre për në Islam, pasi ata nuk pajtohet me diçka, ashtu siç bëjnë me pranimin e shkencës, fakteve dhetë dhënave të saj, përkundër racave, feve dhe atdheuttë tyre të ndryshëm.

Kështu që, ata kur zbulojnë diçka nga sekretet e krijesave, apo arrijnë në ndonjë rezultat, këtë nuk mund t’a arrijnë, përveçse pasi kanëpërvetësuar mekanizma dhe pajisje të arritjeve fundit, të cilat nuk u mundësuan përveçse në këtë epokë, e pas kësaj gjejnë vetëm një njeri të vetëm, në mesin e miliona njerëzve, që e kishte thënë këtë rezultat dhe fakt, para katërmbëdhjetë shekujve më parë, e aq më tepër kur ai nuk posedonte asgjë prej mjeteve dhe pajisjeve, të cilatsot gjenden në duart e shkencëtarëve. Madje përkundër kësaj ai ishte analfabet që nuk dinte as shkrim e as lexim, e ata padyshim përballë këtij fakti do të dorëzohen,do t’a njohin dhe pranojnë, se këtë nuk mund t’a thotë një njeri. E kjo ka ndodhur me një numër nga krerëte shkencës bashkëkohore, duke e vërtetuardhe duke e bërë të ditur, se ajo që thuhet në Kur'an dhe Sunetprej fakteve dhe enigmave, rreth shumë gjërave, nuk mund të jetë tjetër vetëm seshpallje hyjnore, ku disa prej tyre madje edhe e kaneë pranuar Islamin, e për këtë falenderuar qoftë Allahu(5).

Prandaj ishte obligim për mua për t'u bashkuar në shërbim të kësaj ane, nëfushat e thirrjes për tekAllahu, dhe kjo duke shqyrtuar atohadithe tek të cilat jam ndalur, me të cilat janë argumentuar mrekullitë shkencore, si dhe sqarimin e saktësisë të tyre, dhe i dobësisë.

= Se unë kam preferuar të tërheq vëmendjen e specialistëve të hadithit, për tek kjo ngjyrë e studimit ndaj thënieve të Pejgamberit, në mënyrë që të jetë në kuadër të dëgjimit dhe shikimit të tyre, duke i bërë të ngrihennë kundërpërgjigje ndaj atyre që manipulojnë me Sunnetin profetik, dhe atyre që nuk përmirësojnë të kuptuarit e tyre.

= Sekjo është një përpjekje në rrugën e përforcimit të udhës së zotëruesve të mrekullive shkencore, dhe kjo nëpërmjet përzgjedhjes së tematikës në një formë të përgjithshme.

Ndërsa sa i përket përzgjedhjes (së tematikës) së krijimit të njeriut dhe ndërtimit të trupit të tij, tokës, dhe universit, në mbledhje të haditheve me anë të të cilave është argumentuar për to, mbi mrekullitë shkencore në këto tri çështje, është bërë për shkak të rëndësisë së saj. Pasi atojanë nga ajetet më të mëdha të cilat tregojnë Forcën e Allahut të Lartmadhëruar, dhe se unë kam ndarë një pjesë të madhe të vargjeve të Kuranit të nderuar, ku në to gjenden ajete argumentuese rreth Krijuesit të tyre (njeriut, tokës, universit) aq sa nuk mund t’i numërojë veçse Ai.

Ka thënë i Lartmadhëruari:

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الحق)[فصلت:53]

{Ne do t’ua tregojmë atyre shenjat Tona në horizonte dhe në veten e tyre derisa t’u bëhet e qartë atyre se ai është i vërtetë}[el-Fusilet: 53].

Dhe se Allahu e nxiti njeriun nëvështrimin e krijesave të tij, duke përfshirë edhe vetë njeriun, tokën, dhe universin, ka thënë i Lartmadhërishmi:

: (فَلْيَنظُرْ الإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ)[الطارق: 5]

{Pra, le të shikojë njeriu nga se është krijuar.} [Tarik: 5].

Gjithashtu ka thënë i Lartmadhërishmi:

(وَفِي الأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ)[الذاريات: 20-21]

{E në Tokë ka fakte për të bindurit, e edhe në veten tuaj, a nuk po shihni?}[edh-Dharijat: 20-21].

Po ashtu ka thënë i Lartmadhëruari:

(أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (6) وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (7) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ)

[ ق: 6- 8]

{A nuk e shikojnë qiellin mbi ta, se si e kemi ndërtuar dhe e kemi zbukuruar, e që në të nuk ka asnjë të metë?!Edhe tokën e shtrimë dhe hodhëm në të male (si bazament), dhe mbimë në të (bimë) prej çdo lloji të kultivuar, si qartësim dhe përkujtim për çdo rob të kthyer (nga Zoti).} [Kaf: 6-8].

Vazhdon i Lartmadhëruari duke thënë:

(قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ)[يونس: 101]

{Thuaj: Vështroni në atë që është në qiej e në tokë. Por faktet dhe kërcënimet nuk u bëjnë dobi një populli që nuk besojnë.}[Junus: 101].

Në mënyrë që të sillej ky kërkim i plotë, dhe në imazhin që shpresoja, u përballame një numër vështirësish, duke përfshirë:

1 – Numri i madh i referencave të cilat janë argumentuarme hadithe profetike, mbi mrekullitë shkencore, dhe specifikat e tyre, ku prej tyre është: libri, duke përfshirë kërkimin e shpejtë, duke përfshirë artikullin në një gazetë apo revistë, duke përfshirë leksione, seminare dhe punime konferencash, të cilat kërkojnë përpjekje të konsiderueshme në mbledhjen e materialeve prej tyre.

2 - Shumica e punimeve të konferencave që kishin lidhje me tematikën time, nuk është se janë botuar (6), gjë që më shtyu për një udhëtim shkencor në Egjipt, ku edhe u mbajt më shumë se një konferencë mbi Islamin dhe shkencën bashkëkohore, ku më e rëndësishmja e tyre ishte: “Konferenca NdërkombëtareIslamike rreth mrekullive mjekësore në Kur'an dhe Sunet”, mbajtur më (9/26 deri në 9/28/1985), dhe “Konferenca Mjekësore Islame rreth Sheriatit Islamik, dhe çështjeve bashkëkohore mjekësore”mbajtur më (2-5 shkurt 1987).

3 - Disa nga hadithet e përdoruara për argumentim, nuk i kam gjetur në asnjë nga librat e haditheve që kam hasur, madje as në librat e trillimeve(haditheve të trilluara)(7).

4 –Vështirësia e tematikave shkencore - qoftë në mjekësi, shkencën e gjeologjisë, apo astronomisë –ku dikush si shembulli im i cili nuk ka një njohuri të mirarreth tyre, e kj ka marrë prej meje një përpjekje të madhe për t’i kuptuare pastaj përmbledhur, për të sqaruar anën e argumentimit dhe pastaj të komentoja mbi të.

5 – Ndryshimi mes temave dhe shpërndarja e tyre, gjë q ecila kërkonte prej meje një mund të madh në përmbledhjene tyre dhe klasifikimin e tyre në kapituj dhe hulumtime të ndërlidhura.

Dhe me falënderimin e Allahut dhe suksesin prej Tij, e pastaj nën drejtimin dhe kujdesin e mbikëqyrësit të punimit të diplomës - Allahu e shpërbleftë me të mira–u arrit kapërcimi i këtyre vështirësive, pra falenderuar qoftë Allahuqë me mirësitë e Tij realizohen veprat e mira.

Natyrën e këtij hulumtimi e ndava në: Parathënie, hyrje, dy kapituj, dhe përmbyllje, pastaj indekset e nevojshme, dhe shtojcën.

= Sa i përket Parathënies: Sqarova në të: subjektin (tematikën) e punimit, rëndësinë e tij, arsyet e përzgjedhjes së tij, vështirësitë që kam hasur gjatë përgatitjes së tij, planin, metodologjinë kërkimore, dhe pastaj e kam përmbyllur me një fjalë falenderimi.

= E sa i pëket Hyrjes: Kam folur në të për përkufizimin e termit (Mrekullia Shkencore), dhe termit (Shpjegimi Shkencor), dallimi në mes tyre, pastaj sqarimin e përhapjes së tyre, dhe evoluimin e “mrekullive shkencore”.

= Ndërsa dy Kapitujt, seksionet e tyre, dhe hulumtimet e seksioneve, i kam rregulluar si vijon:

Kapitulli i 1-rë: Hadithet e marra për argumentim rreth mrekullive shkencore nëbrendësinë e njeriut:

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me krijimin e njeriut:

• Tema e parë: Renditja e krijesave dhe i fundit i tyre njeriu.

• Tema e dytë: Origjina e trupit të njeriut.

• Tema e tretë: Dallimet e lindura mes njerëzve, për shkak të përbërjes fizike.

• Tema e katërt: Veçoria e ujit (spermës) së mashkullitdhe ujit (spermës) së gruas, dhe sqarimin e ndikimit të tyre në krijimin e embrionit,të përngjasuarit ,dhe gjinitë mashkull dhe femër.

• Tema e pestë: Jo çdoujë(spermë) mund të sjellë në jetë një fëmijë mashkull.

• Tema e gjashtë: Efektivitetin e kontraceptivëve.

• Tema e shtatë: I deformuari nuk lindet.

• Tema e tetë: Dështimi.

• Tema e nëntë: Ndikimi i nënës gjenetike, dhe mosrekomandimi i zgjedhjes së spermës.

• Tema dhjetë: Ndikimi i të martuarit me të afërm gjenetikë.

• Temae njëmbëdhjetë: Ndikimi i moshës së nënës në fëmijë.

• Tema e dymbëdhjetë: Dalja prejardhjes.

• Tema e trembëdhjetë: Trashëgimia e dëgjimit dhe e të parit.

• Tema e katërmbëdhjetë: Fazat efetusit.

• Tema e peësmbëdhjetë: Shkrimi mbi ballin e fetusit.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me gjymtyrët në trupin e njeriut:

• Tema e parë: Ngjyra e lëkurës, nuk është e bën të vlefshëm zotëruesin e saj.

• Tema e dytë: Numri i nyjeve.

• Tema e tretë: Rënia e trupit.

• Tema e katërt: Fshehtësia e dhënies përparësi të së djathtës.

• Tema e pestë: Lidhja e pjesës ballore me sjelljen e njeriut.

• Tema e gjashtë: Çarja e të dëgjuarit dhe e të shikuarit, dhe përparësia në të dëgjuar mbi atë të parit.

• Tema e shtatë: Përmirësimi i zemrëspërmirësimi i trupit.

• Tema e tetë: Çudia e mëkatit.

• Tema e nëntë:  mëshira e të mërziturit.

Kapitulli II: Hadithet e përdorura për argumentim rreth mrekulliveshkencore në tokë, dhe univers.

Seksioni i parë: Hadithet që kanë lidhje me tokën.

• Tema e parë: Rrumbullaksia e Tokës.

• Tema e dytë: Madhësia e Tokës në krahasim me universin.

• Tema e tretë: Shtatë tokat, janë në Tokën tonë këtu.

• Tema e katërt: Malet shtylla.

• Tema e pestë: Meka është qendrae thatë e tokës.

• Tema e gjashtë: Rikthimi i tokave arabe në livadhe dhe lumenj.

• Tema e shtatë: Llojet e tokës.

• Tema e tetë: Nën detë ka zjarr.

Seksioni i dytë: Hadithet që kanë lidhje me astronominë (universin):

• Tema e parë: Në univers nuk ka asnjë boshllëk.

• Tema e dytë: Drejtimet.

• Tema e tretë: Fenomeni i eklipsit të diellit dhe të hënës.

Dhe së fundi, konkluzioni duke deklaruar se çfarë kam arritur nga rezultatet.

(Ky materjal shkencor është nga përgatitja e të nderuarit Shejh Dr. Ahmedit Bin Hassan Al-Harthy, dhe kjo është vetëm një pjesë prej Tezës Master)

      ____________________

1)   Do vijë shpjegimi i tij në hyrje.

2)   Transmetuar nga Muslimi – në Librin e Besimit – Kapitulli: Sqarimi se “Feja është këshillë”(1/74 h 55) e kometoi Buhariu në formë pohimi, dhe hapi me të një kapitull me emrin “Libri i Imanit” në Sahihun e tij(1/137).

3)   Shih: Çelësi i lumturisë i Tash Kubra Zadeh (1/348).

4)   Shejh el-Albani ka thënë: "Neve nuk na intereson shumë provimi i haditheve nga ana e pikëpamjes së mjekësisë; pasi hadithi ekziston provë në vetvete, e që nuk kërkon ndihmënga ana e jashtme, megjithatë, të shtohet besimi kur shikonhadithin e saktë se si pajtohet me shkencën e shëndoshë." E.H. Silsileh es-Sahiha (1/61 H 39).

5)   I nderuari Sheikh Abdul Mexhijd ez-Zindani ka kryer takime e intervista dhe biseda shkencore, me katërmbëdhjetë shkencëtarë prej shkencëtarëve të cilët ishin të specializuar në shkencën moderne, dhe përfundoi me miratimin e disa prej tyre që kjo fe është e vërtetë, dhe ia deklaruan Islamin njëri-tjetrit, dhe i transmetuan këto diskutime në televizionin Saudian me titull: "Ai është i vërtetë", pastaj autoriteti i mrekullive shkencore në Kur’an dhe Sunnet, i shtypi këto diskutime në një broshurë me të njëjtin titull.

6)   Autoriteti i “Mrekullitë shkencore në Kur'an dhe Sunnet” bashkë me - Muslim World League (Lidhjen e botës Islame)- botoi disa hulumtime tëKonferencëssë Botëssë Parë rrethmrekullisëshkencore në Kuran dhe Sunet, por ky botim ishte në fund të vitit (1412 hixhri), e i është referuar këtij buletini, në vend të hulumtimeve të shtypura në makinë-shkrimin e autorit i cili e kishte futur në këtë buletin.

E sa i përket organizmit të mjekësisë Islame në Kuvajt, pjesa më e madhe e hulumtimeve të saj kanë lidhje mjekësinë kurative dhe parandaluese,dhe mjekësinë tek arabët në përgjithësi.

 

7)   Shih hadithin me nr. (2) nga Tema: Rrumbullaksia e Tokës.

Comments  

#58 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Chantal 19 Dhul-Hixheh 1440 AH
Some genuinely howling work on behalf of the owner of
this web site, absolutely great subject material.


Here is my page Pure Keto Slim Review: http://pixelscholars.org/engl202-022/groups/your-diet-and-reactive-hypoglycemia-678801728/
Quote
#57 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Concetta 18 Dhul-Hixheh 1440 AH
It's remarkable for me Alpha Labs Keto Where
To Buy: http://dorethavardon7.wikidot.com/blog:5 have a website, which is good for my knowledge.
thanks admin
Quote
#56 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Wilmer 18 Dhul-Hixheh 1440 AH
I think this is one of the most significant information for me.
And i'm glad reading your article. But wanna remark on few general things,
The web site style is perfect, the articles is really nice : D.
Good job, cheers

Here is my web-site - SereneGlo Review: http://wiki.flytrex.com/Why_It_s_Important_To_Maintain_Healthy_Skin
Quote
#55 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Christena 17 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hello There. I discovered your weblog the usage of msn. That is an extremely smartly written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of
your helpful information. Thank you for the post. I'll definitely return.

Look at my web blog ... http://shaylacarranza0.wikidot.com/blog:5: http://www.civitania.com/FelipaCoane
Quote
#54 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Nolan 16 Dhul-Hixheh 1440 AH
Your method of telling the whole thing in this paragraph is really pleasant, every one be capable of easily
understand it, Thanks a lot.

Stop by my blog - Black Line Edge: http://web2interactive.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4974279
Quote
#53 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Lanny 15 Dhul-Hixheh 1440 AH
I reckon something really special in this web site.


Stop by my webpage http://dermarpx.net/: http://duhism.com/a/?_derma_rpx_ingredients_204650
Quote
#52 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Silas 15 Dhul-Hixheh 1440 AH
I think this is among the most significant info for me.
And i am glad reading your article. But wanna remark on few
general things, The site style is great, the articles is
really great : D. Good job, cheers

Here is my web site ... http://lechon.ca/index.php/blog/9496/10-muscle-building-commandments-for-better-and-faster-muscle-gain/: http://www.wwrp.online/FerminDas94
Quote
#51 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Coy 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hello There. I found your blog the use of msn. This is
an extremely smartly written article. I will be sure to bookmark it and
return to learn more of your useful information. Thanks for the post.
I'll definitely comeback.

Feel free to visit my blog Vital Source
CBD: https://www.mercadogoospery.com/QnA/318836
Quote
#50 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Sarah 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
That is a great tip particularly to those new to the blogosphere.

Short but very precise information? Thanks for sharing
this one. A must read article!

My page ... thumbnail: https://ux.nu/iZxVQ
Quote
#49 Hadithet profetike me të cilat janë vërtetuar mrekullitë shkencore të gjendura brenda njeriut tokës dhe universit.Koby 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
Thank you, I've recently been searching for information about this
topic for a while and yours is the greatest I have found out so far.
But, what in regards to the conclusion? Are you positive
about the source?

Also visit my web blog; Kelleher: http://astrologyqoestion.qhub.com/member/594175
Quote

Add comment

Security code
Refresh