Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#623 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJVelda 19 Safar 1441 AH
I'm gone to tell my little brother, that he should also visit this
blog on regular basis to get updated from newest gossip.Have a look at my blog post: Ketogenic Valley Keto
Pills: http://altstochina.com/index.php/component/k2/itemlist/user/1076
Quote
#622 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJThanh 18 Safar 1441 AH
I don't even understand how I finished up right here, however I assumed this put up used to
be great. I don't know who you might be however definitely you are
going to a well-known blogger if you aren't already. Cheers!


Visit my website ... Keto Original
Review: http://jesusandmarypatna.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4379007
Quote
#621 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAlisa 18 Safar 1441 AH
Hi, Neat post. There is a problem together with your web site in web explorer, may check this...
IE still is the market chief and a huge part of folks will pass over your excellent writing because of this
problem.

My webpage http://manlyjackbeardgrowth.com/: http://www.johnsonclassifieds.com/user/profile/153744
Quote
#620 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEmma 12 Safar 1441 AH
Cipriani - escort paris 6 (Paris-Vip-Escorts.com: https://Paris-Vip-Escorts.com/paris-escorts) Paris of class deluxe.
Quote
#619 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRandolph 11 Safar 1441 AH
Freaks at all times check out your Testo Ultra first.
They promised to refund my money again but i by no means received it..my page: testo
ultra in dubai: https://www.facebook.com/Testo-Ultra-in-Dubai-Pharmacy-112590240131563/
Quote
#618 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRory 7 Safar 1441 AH
Hi friends, its impressive piece of writing
on the topic of cultureand entirely explained, keep it up all
the time.

Also visit my blog - custom engraved guitar picks: https://customiss.com/
Quote
#617 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMei 6 Safar 1441 AH
I couldn't refrain from commenting. Exceptionally well written!

Here is my website; Nova Luxe Naturals Reviews: https://www.uuranus.com/blogs/entry/Skin-Regimen-For-Acne-2019-10-01
Quote
#616 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNoah 5 Safar 1441 AH
I like the valuable information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite certain I'll learn plenty of new stuff right
here! Best of luck for the next!

Visit my website; fun patches (www.dailygirlgames.com: http://www.dailygirlgames.com)
Quote
#615 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAntony 29 Muharram 1441 AH
Hi there Dear, are you truly visiting this site
regularly, if so then you will definitely take good know-how.


My webpage ... marvel guitar picks (customiss.com: https://customiss.com/)
Quote
#614 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDora 28 Muharram 1441 AH
I love what you guys tend to be up too. Such clever work and reporting!
Keep up the great works guys I've incorporated you guys to my personal blogroll.


Also visit my homepage ... Global Green Hemp Oil: http://www.wawetv.com/?document_srl=843324
Quote
#613 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAvery 28 Muharram 1441 AH
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone
and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube
sensation. My iPad is now destroyed and she has
83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it
with someone!

My page :: UltraToned Keto: http://www.dramonline.org/redirect?url=http://ultratonedketo.org/
Quote
#612 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKristina 27 Muharram 1441 AH
I really like reading through a post that will make men and women think.
Also, many thanks for permitting me to comment!

Here is my blog post: poker99: http://199.192.28.249
Quote
#611 After frame resolve outreach unanaesthetized purpura?uyepadaamuyc 25 Muharram 1441 AH
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Buy Amoxicillin qyt.savp.sq.alssunnah.org.llg.ox http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Quote
#610 A wasting, deflate problem dystonias fetalis, invasion.osiasavi 25 Muharram 1441 AH
Buy Amoxicillin: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Amoxicillin 500mg djv.ibso.sq.alssunnah.org.lpg.wv http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Quote
#609 Glass, cigarettes margin frightened check-up acromegaly.opeiajijuare 25 Muharram 1441 AH
Amoxicillin 500mg Capsules: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Amoxicillin 500 Mg yvg.jqpx.sq.alssunnah.org.qgp.fu http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Quote
#608 Abruption variceal rims deferens normally; volvulus, tachycardia.adalfoludurna 25 Muharram 1441 AH
Amoxicillin No Prescription: http://mewkid.net/order-amoxicillin/ Amoxicillin 500 hob.uocq.sq.alssunnah.org.ris.fw http://mewkid.net/order-amoxicillin/
Quote
#607 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJYvette 24 Muharram 1441 AH
Word of mouth advertising is essentially the most piwerful type off advertising irrespedctive of how.
For one oof the most part, online stock trading will surely be a lonely
venture.

Also visit my page; scr 888: http://Super918kiss.com/index.php/download/27-918kiss-scr888
Quote
#606 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMaurice 19 Muharram 1441 AH
Thanks for helping out, fantastic info.

Here is my web blog :: Always Lean Keto Review: https://www.dailystrength.org/journals/6-for-you-to-accelerate-weight-reduction-and-drop-pounds-3
Quote
#605 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLyle 11 Muharram 1441 AH
I believe this website has some rattling wonderful information for everyone
:D.

Here is my web page: http://controlxketodiet.com/: http://www.dwulip.co.kr/index.php?mid=side_sub&document_srl=1991040
Quote
#604 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJIan 11 Muharram 1441 AH
Your style is unique in comparison to other people I've read stuff from.
I appreciate you for posting when you've got the opportunity,
Guess I will just bookmark this blog.

Also visit my blog :: https://www.instapaper.com/p/7267961: https://m.kaskus.co.id/redirect?url=https://www.instapaper.com/p/7267961
Quote
#603 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLeroy 11 Muharram 1441 AH
Great web site you have got here.. It?s hard to find good quality
writing like yours these days. I seriously appreciate people like you!
Take care!!

my blog post http://vivy.us/freezairportableaircooler 63467: http://sinnlose-im-krieg.de/index.php?mod=users&action=view&id=119918
Quote
#602 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHildegard 10 Muharram 1441 AH
I like this website it's a master piece! Glad I noticed this on google.


Also visit my blog; Keto Prime Rx: http://mastergardenersacademy.qhub.com/member/752953
Quote
#601 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMinna 9 Muharram 1441 AH
With Adobe Photoshop, you will be able to increase
or decrease contrast, brightness, huge, and in many cases color intensity.
From Barmans online, you will possess the entire bar and catering materials covered-along together with
yoour home bar and even your outdoor dining set up.

In this Shahrukh Khan has ploayed role just as the
one played in Super Hero.

Stop by my blog post :: http://racecar.scripts.Mit.edu/: http://racecar.scripts.Mit.edu/wiki/Riya_Sen:_A_Rising_Star_From_Bengal
Quote
#600 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAnglea 9 Muharram 1441 AH
Wonderful article! That is the kind of info that are meant to be shared around the internet.

Shame on Google for not positioning this put up upper! Come on over and talk
over with my website . Thanks =)

Have a look at my web site http://shorl.com/puvimugrustosi: http://www.masozbayan.biz.tr/author/julieotz633/
Quote
#599 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCandace 9 Muharram 1441 AH
Hello there I am so excited I found your webpage, I really found
you by mistake, while I was browsing on Bing for something else,
Regardless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post
and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don?t have time to look over
it all at the minute but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have
time I will be back to read more, Please do keep up the excellent work.


My web site https://muscleboostprime.net/: http://go.ozziewebco.com.au/muscleboostprimeingredients15100
Quote
#598 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMargart 9 Muharram 1441 AH
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit
and sources back to your weblog? My blog site is in the exact same
area of interest as yours and my users would genuinely
benefit from some of the information you provide here. Please let
me know if this okay with you. Appreciate it!


Look into my web site :: Seratopical Review: http://gtublog.com/index.php?a=profile&u=donz2389917
Quote
#597 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJClaribel 9 Muharram 1441 AH
Outstanding post, I think people should learn a lot from
this web site its really user friendly. So much fantastic
info on here :D.

Here is my web blog ... Remove Frame: https://www.masrmotors.com/vb/out.php?link=http://natureschoiceketo.org/
Quote
#596 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDonnell 9 Muharram 1441 AH
Hi, Neat post. There's a problem along with your web site in internet explorer,
could test this? IE nonetheless is the market chief and a large
section of folks will pass over your magnificent writing because of this problem.


My web page: http://ketocleanseregime.org/: http://www.classya.org/cedu/blog/index.php?postid=598560
Quote
#595 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJReuben 8 Muharram 1441 AH
You have brought up a very great details, regards for the
post.

Feel free to visit my page Back: http://biblioray.pusku.com/user/DarrinZinnbauer/
Quote
#594 Nice CommentJoel William 8 Muharram 1441 AH
Hey would you mind sharing which blog platform you’re using?
http://www.charlestonstateuniversity.com/
Quote
#593 Nice CommentBryan Parker 8 Muharram 1441 AH
I was suggested this blog by my cousin. I'm not sure whether this submit is written by him as no one else realize such distinctive about my problem.
http://www.oneidauniversity.com/
Quote
#592 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHannah 7 Muharram 1441 AH
Great beat ! I wish to apprentice even as you amend your site,
how can i subscribe for a weblog site? The account aided me a
applicable deal. I had been a little bit
acquainted of this your broadcast provided vibrant
transparent idea.

My web page - DX
AMP Male Enhancement Pills: http://callman.co.kr/index.php?mid=qa&document_srl=905210
Quote
#591 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJunior 6 Muharram 1441 AH
I am really inspired together with your writing talents and also
with the structure to your weblog. Is this a paid subject
or did you customize it your self? Either way keep
up the excellent quality writing, it's uncommon to look a nice blog like this
one nowadays.

Feel free to surf to my web site ... http://freshoriginscbd.net/: http://www.classya.org/cedu/blog/index.php?postid=691230
Quote
#590 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDemetrius 6 Muharram 1441 AH
Hello.This article was really remarkable, especially because
I was searching for thoughts on this subject last Monday.


Stop by my blog; http://ketolean360.net/: https://seomafia.net/ketolean360review89461
Quote
#589 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJQuentin 6 Muharram 1441 AH
You have brought up a very great details, appreciate it for the post.Visit my blog; http://quickketoboost.net/: http://pakforum.net/entry.php?5552-The-Truth-About-reduced-Carbo-Protein-Diet
Quote
#588 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNelson 6 Muharram 1441 AH
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you helped me.


my web site http://ketoproslim.org/: http://go.ozziewebco.com.au/ketoproslimdiet236911
Quote
#587 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDanny 5 Muharram 1441 AH
It's actually very complicated in this full of activity
life to listen news on TV, thus I only use the web for that reason, and get the hottest news.Here is my homepage :: Seratopical Super Booster Serum: http://epes-ui.indojepang.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=467622
Quote
#586 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCasimira 3 Muharram 1441 AH
Hello! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new
initiative in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You
have done a wonderful job!

Feel free to surf to my web-site: http://duhism.com/a/?_keto_gx800_ketosis_booster_881351: https://arachnosupply.com/user/profile/180282
Quote
#585 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJCassandra 2 Muharram 1441 AH
I got what you mean,saved to bookmarks, very nice internet
site.

Here is my blog post ... Testo Boost Prime: http://www.classya.org/cedu/blog/index.php?postid=595558
Quote
#584 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJUna 2 Muharram 1441 AH
Deference to post author, some fantastic information.

Feel free to surf to my website ... http://honestcbd.org/: http://nemoadministrativerecord.com/UserProfile/tabid/57/userId/11883434/Default.aspx
Quote
#583 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJPoppy 1 Muharram 1441 AH
I used to be able to find good advice from your content.

Also visit my web blog http://ketoenhance.net/: http://okt.outkasts.eu/?ketoenhancereviews17360
Quote
#582 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAdolfo 1 Muharram 1441 AH
I am extremely impressed with your writing skills
and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme
or did you modify it yourself? Either way keep up the nice
quality writing, it's rare to see a great blog like this one nowadays.Feel free to visit my page :: http://www.zingby.com/uss/XSKetoDiet463224/: http://okt.outkasts.eu/?xsketosupplement81862
Quote

Add comment

Security code
Refresh