Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#456 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDoug 17 Sha'ban 1440 AH
Wow that was unusual. I just wrote an extremely long comment but after
I clicked submit my comment didn't show up. Grrrr... well I'm not writing all that
over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!


my blog ... Priligy for sale: http://www.manstrength.net/priligy.html
Quote
#455 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKeeley 14 Sha'ban 1440 AH
Every weekend i used to pay a visit this site, for the reason that i wish
for enjoyment, as this this website conations
genuinely nice funny data too.

Here is my blog post ... discuss: https://bookmarking.stream/story.php?title=what-causes-internet-addiction
Quote
#454 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKrystal 12 Sha'ban 1440 AH
obviously like your web site but you have to test the spelling on quite a few of
your posts. A number of them are rife with spelling issues
and I in finding it very bothersome to inform the reality then again I'll surely come again again.

Here is my web blog - lpe88 download android: https://918.network/casino-games/67-lpe88-lucky-palace-casino
Quote
#453 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLucille 10 Sha'ban 1440 AH
Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you advise starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that
I'm completely confused .. Any ideas? Many thanks!


Also visit my web page: camel camel camel commercial
youtube black friday (british-history.net: http://british-history.net)
Quote
#452 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMaricruz 10 Sha'ban 1440 AH
Useful info. Fortunate me I found your web site accidentally, and I am stunned why this twist of fate did not took place
earlier! I bookmarked it.

My blog post modern gourmet foods: http://darisumom.com/
Quote
#451 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAllan 3 Sha'ban 1440 AH
Thanks a lot! This is an superb website!
билеты в музей
viagra pills: http://viagralim.com/ buy sildenafil online buy sildenafil online: http://viagralim.com/#
Quote
#450 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJDelilah 30 Rexheb 1440 AH
This blo was... how do I say it? Relevant!! Finally I have found somthing which
helped me. Thank you!

my page ... drunk wife: http://www.a1limosf.com
Quote
#449 double face slot machineGeorgeItaks 26 Rexheb 1440 AH
logo slot machine come funzionano le slot machine da bar forum slot machine bar giochi gratuiti regole slot machine bar slot machine trucchi re mida trucchi slot machine bar miniera
slot machine can you win free slot machine indian dreaming slot machine girls slot online gratis senza registrazione: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#448 consigli slot machineGeorgelic 26 Rexheb 1440 AH
slot machine legge stabilitГ  slot machine lady robin hood slot machine online random seed slot gratis tutte slot machine gratis nuit parisienne slot machine script slotomania slot machine gratis
slot machine big city slot machine campane octavian slot machine slot gratis gallina: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#447 leprechaun slot machine onlineGeorgeItaks 26 Rexheb 1440 AH
slot machine background gioco sicuro slot machine fac simile disdetta contratto slot machine slot bar gratis slot machine vietate pirates treasure slot machine acquisto slot machine bar
codici slot machine plurale di slot machine abolire le slot machine gioco slot machine gratis: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#446 slot machine haunted house 4 gratisGeorgelic 26 Rexheb 1440 AH
misura slot machine 88 fortunes slot machine scaricare slot machine slot machine bar gratis senza registrazione 100 lions slot machine play free poseidon slot machine fifa 16 slot machine simulator
jammer slot machine fai da te codice sorgente slot machine slot machine free play slot machine gratis da bar: http://www.hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#445 slot machine bar gratis senza scaricareGeorgeItaks 26 Rexheb 1440 AH
orari slot machine napoli lock it link slot machine online slot machine sphinx trucchi http://hlaastmu.com/#slot mela slot machine meltdown slot machine online slot machine online trucchi
free slot machine where's the gold slot machine piacenza divisori per slot machine gioco gratis online: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#444 striscia la notizia slot machineGeorgelic 26 Rexheb 1440 AH
game slot machine slot machine casino strategy slot machine gratis igt gioco gratis online normativa slot machine slot machine da sala giochi slot machine con bonus
slot machine antiche slot machine 81 slot machine movimento 5 stelle slot machine free: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#443 slot machine gratis samba brazilGeorgeItaks 26 Rexheb 1440 AH
slot machine sphinx gioca gratis rocky slot machine pearl slot machine giochi on line free free online video slot machine with bonus games slot machine belluno free online slot machine games for android
best slot machine app ipad vincere slot machine pokemon rosso fuoco l a slot machine co giochi grati: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#442 come si gioca con le slot machineGeorgelic 25 Rexheb 1440 AH
nuova normativa slot machine meltdown slot machine online slot machine a brescia slot gratis gallina slot machine palestra google slot machine gratis 777 slot machine games
trucchi per slot machine da bar slot machine online gratis bug slot machine slot gratis: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#441 come vincere alle slot machine onlineGeorgeItaks 25 Rexheb 1440 AH
bug slot machine 7 free online slot machine slot machine app iphone gioco gratis online come interferire sulle slot machine $100 slot machine live play probabilitГ  slot machine
slot machine guadagno gestore slot machine 16 how to jackpot a slot machine youtube gioco macchine: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#440 slot machine backgroundGeorgeItaks 25 Rexheb 1440 AH
slot machine gratis senza deposito nuove norme per le slot machine bell slot machine gioco gratis online tatuaggi slot machine slot machine tasti slot machine dancing in rio
slot machine 2016 gratis scarica giochi slot machine gratis slot machine gratis da bar gratis giochi gratis slot: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#439 odds of slot machineGeorgelic 25 Rexheb 1440 AH
wheel of fortune slot machine jackpot payout slot machine trucchi gallina dalle uova d'oro jazz new orleans slot machine giochi slot machine gratis slot machine wallpaper slot machine gratis gallina dalle uova d'oro classic slot machine symbols
decreto legge slot machine dalla pria slot machine magnete slot machine giochi gratis macchine: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#438 slot machine italiaGeorgeItaks 25 Rexheb 1440 AH
legge regione piemonte slot machine slot machine 2016 kronos slot machine slot online gratis senza registrazione nuova legge sulle slot machine vincere alle slot machine slot machine zeus
free slot machine games without downloading or registration slot machine flipper slot machine da bar gratis da scaricare giochi slot gratis: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#437 vendita slot machine uso privatoGeorgelic 25 Rexheb 1440 AH
napoleon 2 slot machine video slot machine su youtube come hackerare una slot machine slot free come capire se una slot machine deve pagare come ingannare le slot machine software per slot machine da bar
super big win slot machine vincita alle slot machine slot machine da giocare gratis star casino: http://www.hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#436 bonus slot machine circusGeorgeItaks 24 Rexheb 1440 AH
king slot machine scarica gratis slot machine per pc slot machine jackpot animation http://hlaastmu.com/#slot slot machine app iphone zorro slot machine free online slot machine amazon
www giochi slot machine gratis it best slot machine new york new york slot machine bell fruit slot machine online gratis: http://www.hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#435 slot machine piramideGeorgelic 24 Rexheb 1440 AH
slot machine games apps attivitГ  di noleggio slot machine tiger slot machine giochi nuovi gratis 2017 slot machine la gallina sanatoria slot machine 2015 slot machine bambini
scritture contabili esercente slot machine cerco slot machine da giocare gratis emp jammer slot machine slot on line: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#434 slot mortising machine plansGeorgeItaks 24 Rexheb 1440 AH
slot machine vlt online gratis slot machine bloccate app tilt slot machine http://hlaastmu.com slot machine gratis fowl play gold 2 i segreti delle slot machine da bar come pagano le slot machine
fafafa slot machine download slot machine toto gratis slot machine haunted house online slot gratis senza scaricare: http://www.hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#433 slot machine goldbetGeorgelic 24 Rexheb 1440 AH
in out slot machine slot machine la messicana slot machine ulisse free slot online slot machine amazon decreto legge slot machine errore ff40 slot machine
prelievo erariale unico slot machine 2016 schede slot machine normativa slot machine 2018 giochi online macchine: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#432 free slot machine egyptGeorgeItaks 23 Rexheb 1440 AH
come funzionano slot machine ultime slot machine casinos of slot machine star casino tassazione slot machine 2018 programmatore slot machine sistema slot machine
vincere alle slot machine buffalo gold slot machine jackpot haunted house slot machine online free giochi gratis nuovi 2016: http://hlaastmu.com

http://hlaastmu.com
Quote
#431 vincere alle slot machine da barGeorgelic 23 Rexheb 1440 AH
prezzo slot machine nuove best online casino slot machine dow schull che cosa contribuisce a generare la dipendenza da slot machine giochi di bar slot machine senza registrazione slot machine pisa slot machine scimmia
noleggio slot machine prezzi slot machine pistolero videolottery e slot machine giochi di macchinette: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#430 slot machine ramses 2GeorgeItaks 23 Rexheb 1440 AH
best slot machine bet365 jackpot casino slot machine progressive slot machine jackpot gioco gratis casino slot machine odds gioco slot machine gallina gratis simboli slot machine
ricavi da slot machine e studi di settore giochi slot machine gratis online senza scaricare hackerare slot machine on line super slot: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#429 emp jammer slot machine schemaGeorgelic 23 Rexheb 1440 AH
slot machine porno slot machine gratis slot machine meccaniche usate gioco macchine trucco moneta slot machine prova gratis slot machine slot machine liberty bell
slot machine unlimited money apk slot machine vector free slot machine free games giochi gratis slot machine: http://hlaastmu.com/

http://hlaastmu.com
Quote
#428 slot machine gratis mistery 100GeorgeItaks 23 Rexheb 1440 AH
le iene servizio slot machine ricavi da slot machine e studi di settore gioco machine slot gratis slot machine corriere della sera slot machine chiave slot machine universale noleggio slot machine sardegna
gioco slot machine gratis www.giochi gratis slot machine slot machine online trucchi giochi slot: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#427 mame roms slot machineGeorgelic 23 Rexheb 1440 AH
pokemon yellow slot machine software per slot machine best online slot machine gambling hlaastmu.com/#slot incentivi rimozione slot machine abolire le slot machine free slot machine play with no downloads
slot machine the wild life gratis earth slot machine i libri al posto delle slot machine giochi gratis slot machine: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote
#426 slot machine africa trucchiGeorgeItaks 23 Rexheb 1440 AH
fiera roma slot machine igt slot machine download slot machine gratis galline slot machine come vincere slot machine pokemon rosso fuoco slot machine haunted house download pc casino saint vincent slot machine
slot machine software platform come vincere sempre alle slot machine come scassinare una slot machine slot machines gratis: http://hlaastmu.com/#slot

http://hlaastmu.com
Quote

Add comment

Security code
Refresh