Bashkëbisedim me dijetarin e nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairij

(Mbajtur me datë: 15/11/1429 h)


I shprehim mirëseardhjen dijetarit të nderuar:

Ebu Bekër Xhabir el-Xhezairi – Allahu e ruajt –

-       Fillimisht dëshirojmë që të njihemi me personalitetin tuaj fisnik:
Fëmijëria juaj, fillimi i juaj në kërkimin e dijes, dijetarët tuaj, udhëtimet tuaja në shërbim të Davetit (thirrjes Islame) dhe arritjet tuaja shkencore.

-       Quhem "Ebu Bekër bin Musa bin Abdul-Kadir bin Xhabir". Kam lindur në fshatin Lijueh (prej popullit të Beni Hilal të cilët edhe janë njohur me të) në Sahra të Algjerisë në vitin 1342 h.
Prej dijetarëve të mi në vendin tim mund të përmend Shejh "Neijm en-Neijmij", Shejh "Isa Mea’tukij" dhe Shejh "et-Tajib el-Ukbij" të cilit iu përkushtova tërësisht e u ndikova prej tij.
Emigrova për në Medinen e Ndritshme në vitin 1372 h dhe përfitova prej Shejh "Umer Berrij", Shejh "Muhammed el-Hafidh" dhe Shejh "Muhammed el-Khajal" e të tjerë.
Fillova mësimdhënien në vitin 1374 h në Xhaminë e shenjtë të Profetit.
Ndërsa në vitin 1379 h mora dëshminë e fakultetit të Sheriatit në Riad.
Punova si mësues në Ministrinë e Njohjeve, pastaj kalova në mësimdhënie në Universitetin Islamik të Medines së Ndritshme, dhe vazhdova  aty derisa mbërrita moshën e pensionit.

Punova në fushat e Davetit (Thirrjes) dhe Përmirësimit dhe thërrita që të hapej një Universitet Islamik në Medinen e Ndritshme, të themelohet “Lidhja për Botën Islame” dhe të krijohej “Radioja e Kur’anit Fisnik”
Prej botimeve të mia janë edhe:
“Ejser et-Tefesijr likelem el-Alijil-Kadir- Shpjegimet më të lehta të Fjalës së të Lartësuarit të Plotfuqishëm”,
“Akidetul-Mumin – Besimi i besimtarit”, “Minhaxh el-Muslim – Metodologjia e muslimanit”,
“Hadhal-Habib
– Sallallahu alejhi ue sel-lem- ja muhib – Ky është i Dashuri

– Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – o i dashur”
“Nida’at er-Rrahman li’ehlil-Iman – Thirrjet e të Gjithmëshirshmit për zotëruesit e besimit”...e të tjera.


*******
Po ashtu ai ka shkruar mbi njëqind shkrime (kërkime) të cilat janë publikuar në disa prej gazetave – Allahu i vendostë ato në peshoren e veprave të tij të mira - . Dhe Shejhu akoma vazhdon që të japë mësimet e tij në Xhaminë e shenjtë të Profetit, Allahu i dhëntë begati në jetën e tij dhe sjelltë dobi me të.
*******

-       Vërtetë që çështja e Teuhidit (Njësimit të Allahut) është prej çështjeve më të rëndësishme të fesë. Për shkak të tij Allahu dërgoi të dërguar dhe zbriti libra. Pra ajo është një Akide (besim) Hyjnor që nuk ka deformim në të e as paqartësi, e që bashkon mes nevojave shpirtërore dhe asaj trupore. Me të Allahu bashkoi zemrat e përçara, dhe qejfet e ndryshme. Dëshirojmë prej Shkëlqesisë tuaj sqarimin e rëndësisë së Akides (Besimit) në jetën e Ummetit.

 

-       Vërtetë që Akidja është Iman (besim), Bindje (e brendshme) dhe Praktikë në jetën e muslimanit, e nuk është thjeshtë një pretendim. Prandaj është e nevojshme të punuarit me të, të jetuarit në këtë jetë për shkak të saj, pasi Allahu i ka krijuar krijesat që t’a adhurojnë Atë, kështu që nuk ka vlerë për njeriun nëse zhvishet prej kësaj Akideje (besimi) pasi heqja dorë prej saj është shkatërrim.
*******

-       Vërtetë që zhvillimi i Teuhidit (Njësimit të Allahut) në zemër, madhërimi i Forcës së Allahut të Lartësuar dhe të ndjerët e fryteve të Imanit (besimit) i ka shkaqet e veta. Do dëshironim prej Shkëlqesisë tuaj që të na e sqaronit këtë.

 

-       Shkaqet të cilat e ndihmojnë njeriun që të kapet për këtë Akide, të stabilizohet në të, e t’a ndjejë ëmbëlsinë e saj, janë: lidhja e fortë me Librin e Allahut të Lartësuar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Allahut – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – dhe të jetuarit me to, marrja dhe mësimi i fesë prej tyre, metodologjinë dhe taktikat. Madhëdhënien me krijesat sipas këtyre dy referimeve, dhe çdo gjëje që ka ardhur në to.
*******

 

-       Teuhidi (Njëshmëria e Allahut) në Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij siç njihet ndryshe edhe si Teuhidi i Qënies së Tij, e pranon faktin e Qënies së Tij, pasi Cilësitë nuk mund të ndahen prej Qënies. Dijetarët Kelamistë utrazuan në lidhje me të punuarit me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij. Cili është metodologjia e saktë që e zgjidh këtë çështje?

-       Vërtetë që treguesi që tregon se duhet punuar me Emrat e Allahut dhe Cilësitë e Tij është Libri i Allahut të Lartësuar dhe Sunneti i të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – kështu që atë që e ka pohuar (përmendur) Allahu i Lartësuar prej Emrave dhe Cilësive për Veten e Vet e pranojmë, po ashtu atë që e ka pohuar (përmendur) i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – për Zotin e Vet prej Emrave dhe Cilësive, ne i pranojnë ato pa i përngjasuar, e pa i shtrembëruar, e pa i intepretuar, duke i pohuar ashtu siç i shkon Madhështisë së Allahut – Qoftë i Lavdëruar e i Lartësuar –. Kjo është metodologjia më e saktë që e zgjidh këtë çështje Akadike e cila ka lidhje me Emrat dhe Cilësitë e Allahut.

Ashtu siç ne i pohojmë atij Qënie, me të cilën ne pohojmë Cilësitë. Ndërsa shkenca e Kelamit ( fjalës apo e llogjistikës) dhe metodologjia e filozofëve në këtë, është larg e tepër larg prej udhëzimit dhe shembujve të të parëve tanë të mirë prej këtij Ummeti, dhe se dija e Kelamit kanë bërë shumë dëme, duke ua ngatërruar muslimanëve çështjen e Akides së tyre dhe kthjelltësinë e saj.

*******

 

-       Vërtetë që Tefsiri (Interpretimi) juaj i Librit të Allahut të Lartësuar është me fjali të thjeshta e të qarta në spjegim. Do donim prej Shkëlqesisë tuaj që të na jepnit një përshkrim të shkurtër të metodologjisë që keni përdorur në këtë libër.

-       E kam përpiluar këtë libër “Ejser et-Tefsir - Lehtësim i Tefsirit” duke u bazuar në librat Sahih të Sunnetit profetik, në të cilët i Dërguari i Allahut

 – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka dhënë interpretime rreth Librit të Zotit të tij të Lartmëdhëruar. Jam mbështetur gjithashtu edhe në librat e njohur të Tefsirit, si ai i Taberiut e të tjerë, dhe pastaj e përpilova sipas asaj që u përshtatej lexuesve të thjeshtë.
*******

-       Vërtetë që kuptimi i gabuar i teksteve të Sheriatit (ligjeve të fesë) çon deri tek praktikat e devijuara, e madje deri në rezultate të rrezikshme ndaj individit dhe shoqërisë. Cili është ai rregullator fetar që bashkëpunon me tekstet e fesë prej Kur’anit dhe Sunnetit?

-       U drejtohem nxënësve të dijes, madje u drejtohem të gjithë thirrësve: Nuk lejohet për asnjërin prej tyre që të thotë “Ka thënë Allahu i Lartësuar” apo “ Ka thënë i Dërguari i Allahut” përveçse atëherë kur t’a dijnë atë që thonë. Pasi nuk lejohet që të flitet në Emër të Allahut e në emër të Profetit të Tij pa patur dije. Dhe se gjithashtu është e domosdoshme që të njihet kuptueshmëria e të parëve tanë të ndershëm rreth atyre gjërave që kanë ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar dhe Sunnetin e të Dërguarit të Tij – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – sepse Sahabët (shoqëruesit e Pejgamberit) e Tabi’inët (ndjekësit e Sahabëve) dhe ata që i ndoqën këta, janë burrat e shekujve më të vlefshëm, e më afër kohës së shpalljes dhe Profetit – Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –.
*******

 

-       Allahu i Lartësuar e ka lavdëruar të Dërguarin e Vet duke thënë:

{وإنك لعلى خلق عظيم}-{Vërtetë që ti je me një moral madhështor.} gjë të cilën e dëshmoi si besniku ashtu edhe armiku. Cila është rëndësia e moralit të mirë në suksesin e Thirrjes Islame dhe i arritjes së qëllimeve të saj?

-       I këshilloj të gjithë nxënësit e dijes që t’i përkushtohen edukatës islame, pasi edukata është morali i muslimanit prej të cilit e ka detyrë të mos ndahet, sepse sipas moralit dhe edukatës së tij do ketë suksesedhe në mesazhin e tij, dhe në përhapjen e fesë së Allahut. E kush e lë moralin dhe edukatën, njerëzit nuk do i’a pranojnë thirrjen e tij.
*******

-       Disa të rinj të botës Islame – Allahu i Lartësuar i udhëzoftë – kanë devijuar nga metodologjia profetike në lidhje me gjykimin ndaj personave, aq sa shkuan deri në akuzimin e tyre për fisk (të prishur), për bidat (inovatorë) dhe kufër (mohues), për çdo çështje të cilën ata e shohin në kundërshtim me metodologjinë e tyre. Çfarë u thua këtyre të rinjve?!

-       Unë u them atyre që të kenë frikë Allahun e Lartmadhëruar, dhe të mos gjykojnë ndaj askujt përveçse duke patur dije. E si në këto çështje, është më e sigurtë të merret për bazë mendimi i dijetarëve, dhe i përfaqësive fetare të cilat punojnë në përputhje me parimet fetare. E nëse ata do t’a kuptonin Kur’anin dhe Sunnetin dhe do i njihnin parimet në lidhje me këto çështje, nuk do kishin rënë në këto gabime të mëdha.

Drejtuesi i bashkëbisedimit

Sulejman el-Harsh

 

 

Comments  

#570 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJArlene 21 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hi, I read your blogs like every week. Your story-telling style
is awesome, keep doing what you're doing!

Here is my site: Control X Keto: http://kleo.icati-youth.org/groups/weight-loss-plateaus-4-ninja-tricks-to-strike-them-2136730358/
Quote
#569 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJVania 21 Dhul-Hixheh 1440 AH
Some truly wonderful work on behalf of the owner of this
site, utterly great content material.

Feel free to visit my web blog :: Keto Pharm Diet: http://adamcoaldrake.unblog.fr/2019/08/17/the-truth-about-low-carb-protein-diet/
Quote
#568 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHarris 21 Dhul-Hixheh 1440 AH
Thank you, I have just been searching for info approximately this subject for
a while and yours is the greatest I have discovered till now.
However, what about the bottom line? Are you sure concerning
the source?

Feel free to visit my web site ... http://pureketoslim.net/: http://url.letschat.info/pureketoslim709807
Quote
#567 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJohnette 20 Dhul-Hixheh 1440 AH
I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice
blog like this one today.

my blog ... Centallus ME: https://www.skyads.aero/author/winnie30a17/
Quote
#566 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJShella 18 Dhul-Hixheh 1440 AH
What i do not realize is if truth be told how
you are not actually much more well-preferred than you may be now.
You are so intelligent. You know thus considerably when it comes to this matter, produced me personally imagine it from a lot of varied
angles. Its like men and women aren't involved unless it's one
thing to do with Girl gaga! Your own stuffs excellent.
Always take care of it up!

Feel free to surf to my web site ... http://teom.us/nanoxlreview822382: http://www.civitania.com/BerryMcCork
Quote
#565 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTaren 18 Dhul-Hixheh 1440 AH
Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wished to say that I've truly enjoyed browsing your
blog posts. In any case I will be subscribing to your feed and I hope you write again very soon!

Here is my blog: RevPump Pills: http://high-profile.qhub.com/member/727785
Quote
#564 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLourdes 16 Dhul-Hixheh 1440 AH
Yes! Finally something about weed doctor websitehope.


Also visit my webpage :: Ultimate CBD Oil REviews: http://pixelscholars.org/engl202-022/groups/the-hemp-network-review-the-real-deal-1789458241/
Quote
#563 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEartha 15 Dhul-Hixheh 1440 AH
Link exchange is nothing else however it is simply placing the other
person's webpage link on your page at suitable
place and other person will also do same for you.


Here is my web page - Libido Force: http://zedia.net/arbour/Yapig/view.php?gid=5&phid=14
Quote
#562 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRoderick 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
I'm not sure why but this web site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.Stop by my homepage :: Kentucky Farms CBD Oil Reviews: http://filoops.info/?S*fa66e
Quote
#561 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJeannine 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hi, this weekend is pleasant in support of me, for the
reason that this moment i am reading this fantastic educational post
here at my residence.

Here is my blog post Natural Burn Keto Diet: http://www.parmoi.com/index.php?a=profile&u=tandyproffi
Quote
#560 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJJoel 14 Dhul-Hixheh 1440 AH
After checking out a handful of the blog posts on your blog, I really appreciate your
way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark website list
and will be checking back soon. Take a look at my website too and let
me know what you think.

Here is my website: Earth Origins
CBD Oil Reviews: https://sisligenchatun.com/author/kindrabyrum/
Quote
#559 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRandall 13 Dhul-Hixheh 1440 AH
I am glad to be a visitant of this perfect blog, thanks for this rare information!

Also visit my web blog: http://ultratonedketodiet.com/: http://go.ozziewebco.com.au/ultratonedketoreviews797130
Quote
#558 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJPenni 13 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hey there! I know this is sort of off-topic but I needed to ask.
Does managing a well-established blog like yours require a lot of work?
I'm brand new to blogging but I do write in my journal
on a daily basis. I'd like The Decision To Grow Medical
Marijuana: http://www.uroczystosc.foto-weselne.pl/the-decision-to-grow-medical-marijuana-s18565.html start a blog so I will be able to share my
experience and feelings online. Please let me know if you have
any suggestions or tips for new aspiring blog owners.
Appreciate it!
Quote
#557 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLisette 11 Dhul-Hixheh 1440 AH
Some really interesting points you have written.Assisted me a lot,
just what I was looking for :D.

Also visit my website - Spring Hall Health Keto Pills: http://yjeng.co.kr/index.php?mid=menu3_1&document_srl=919400
Quote
#556 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJOla 11 Dhul-Hixheh 1440 AH
Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I will be subscribing to your rss feed and I hope you
write again soon!

Here is my web-site; http://globalgreencbd.net/: http://shorl.com/tuhapomefafa
Quote
#555 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMarsha 9 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hi, I check your blog like every week. Your story-telling style
is witty, keep up the good work!

Have a look at my site :: Sure Botanicals
Reviews: https://www.dailystrength.org/journals/medical-marijuana-goes-home-based-business
Quote
#554 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJIgnacio 9 Dhul-Hixheh 1440 AH
I do trust all the ideas you've offered in your post. They're very convincing
and can certainly work. Still, the posts are too quick for beginners.
May just you please lengthen them a little from subsequent
time? Thank you for the post.

My page :: Slimlinic
Keto Reviews: https://www.traderground.com/entry.php/542-An-Easy-Diet-to-Reduce-Weight-Fast
Quote
#553 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMitchell 6 Dhul-Hixheh 1440 AH
I'm not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.Here is my webpage ... Uk essays: http://essaywritingeasy.com/
Quote
#552 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJFelipa 4 Dhul-Hixheh 1440 AH
I visited a lot of website but I conceive this one
has something special in it.

Visit my web blog http://ketoextrastrengthdiet.com/: http://www.clintontwpnj.com/redirect.aspx?url=http://ketoextrastrengthdiet.com/
Quote
#551 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLionel 3 Dhul-Hixheh 1440 AH
Greetings! I know this is kinda off topic however I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
My website addresses a lot of the same subjects as yours and I believe
we could greatly benefit from each other. If you are interested feel
free to shoot me an email. I look forward to hearing from you!
Superb blog by the way!

my page; Forskolin KetoVit: http://filoops.info/?S*7f79
Quote
#550 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMitzi 3 Dhul-Hixheh 1440 AH
Greetings I am so thrilled I found your website, I really found you by accident,
while I was researching on Bing for something else,
Anyways I am here now and would just like to say
kudos for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don't have time to look over it all at the moment but I have saved
it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.My website; https://www.articlepowerhouse.com/profile.php?a=52134: http://isdiscovery.org/tiki-index.php?page=UserPageerickahelmswlchulwus
Quote
#549 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJEssie 3 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hiya, I am really glad I've found this information. Today bloggers publish only about gossips and
web and this is really irritating. A good web site with interesting content, this is
what I need. Thank you for keeping this website, I'll be visiting it.
Do you do newsletters? Can not find it.

Feel free to surf to my blog post: BlackLine Edge
Reviews: http://lechon.ca/index.php/blog/9838/muscle-building-foods-what-what-is-eat-for-muscle-base-for-affiliate-market/
Quote
#548 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKristen 2 Dhul-Hixheh 1440 AH
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
Look Keto Body Tone
Advanced Weight Loss: http://www.michelle.gottschalk.com.au/item.php?id=27515&mode=1 to far added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
Quote
#547 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKim 2 Dhul-Hixheh 1440 AH
Hello exceptional website! Does running a blog similar to this require a
lot of work? I've very little expertise in computer programming however I was hoping to start my own blog in the near
future. Anyhow, should you have any suggestions or techniques for new blog owners please share.
I understand this is off topic however I just wanted to ask.

Cheers!

my web-site: Vital Source
CBD Oil Reviews: http://www.parmoi.com/index.php?a=profile&u=venusschwin
Quote
#546 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJSilvia 28 Dhul-Ka'deh 1440 AH
I think that is one of the so much vital info for me.

And i'm satisfied reading your article. However wanna observation on few basic issues, The website style is wonderful,
the articles is in point of fact nice :D. Just right task, cheers.


Feel free to surf to my web page Keto Pro
Slim Diet: http://kdhealthsystems.net/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/1561242/Default.aspx
Quote
#545 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJRudolf 26 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Also submit your content to sites on your topic that accept
might not exactly. I regularly find articles I've written picked uup
by others and "published" on their web services. Search
engine are getting smarter and smarter.

Look into mmy webpage ... joker123 apk: http://3win8.city/download/28-joker123
Quote
#544 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJBarbra 25 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Good - I should certainly pronounce, impressed with your web site.
I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being truly simple
to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at
all. Reasonably unusual. Is likely to appreciate it for those
who add forums or something, website theme . a tones way for your client to communicate.
Nice task.

my webpage: Keto Extreme Diet Reviews: http://filoops.info/?S*2c31
Quote
#543 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJNoble 25 Dhul-Ka'deh 1440 AH
In fact, it's not only real, but is already implemented
a project called Flight Car. If you are flexible with your travel schedule
you can get fares are generally next to nothing. You additionally name your personal
personal price.bv

my site ... joker123 th: http://www.precisionlabsinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=918.cafe%2Fdownloads%2F1799-joker123
Quote
#542 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKatherine 24 Dhul-Ka'deh 1440 AH
You plays with multiple hans in this particular live
game casino malaysia: https://www.merchantcircle.com/blogs/ntc33-download-aliquippa-pa/2018/12/Finest-Details-About-Ntc33-Download/1605488. Mafia wars presupposes utilization of of random number generator for number selection. There's no such thing,
and probability isn't in your favor in almost all cases.
Quote
#541 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJMyrtis 24 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Guest blogging is a useful tool for acquiring reputation. Plain pastel backgrounds work well and include soft touches like baby feathers and tiny ovoids.
Kim registered with Associated Content in March of 2007.


My homepage ... joker123 apk download: https://918.cafe/home/joker-123/56-joker123
Quote
#540 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJHanna 24 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Genuinely when someone doesn't know after that its up to other visitors that they will assist,
so here it happens.

Feel free to visit my page: account sv388: https://live22.online/id/unduh-sekarang/457-mainkan-meron-vs-wala-now
Quote
#539 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJColleen 24 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Are you having problems getting a lot targeted in order to your
site as you will want? We have a simple guide
steps to help you in this regard. SEO is the acronym for search engine optimisation.

Feel free to surf to my web blog a333: https://918kiss.host/downloads
Quote
#538 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJLoreen 23 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Spot on with this write-up, I absolutely believe that
this site needs a lot more attention. I'll probably be returning
to see more, thanks for the information!

my web page :: Active Luxe Keto Review: http://www.vinhoscortem.com/index.php/wine-news/cortem-updates/blogger/listings/albertomillsaps
Quote
#537 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJWilford 23 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Keywords can prove to be the biggest key factors in getting the first place on Google
Search Page. Tips on how to rank on search engines is a relentless battle for internet entrepreneurs.


My web-site - m rollex11: https://918Kiss.host/75-rollex11
Quote
#536 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJTed 23 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Many times they are listed at the top of eating
habits study. Then it will find the purpose of constructing money rather quickly.

Anything worth having is never easy to acquire. Potatoes are
very healthy and cheap .

My blog; ntc33
login: https://918.cafe/downloads/1800-download-ntc33
Quote
#535 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJZelma 23 Dhul-Ka'deh 1440 AH
All of this wonderful for news and will do wonders for your SEO hard works.
Your mastery to device 'backlinks' to internet site will surely be enhanced with increased experience.
You can use trivia questions if you want.

Look into my webpage :: l88: https://918kiss.host/downloads
Quote
#534 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJAdrienne 23 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Yet still time, Raven would run up over the hill and jump into the pond.

Until they caught wind among the bear sauces. Grammy got a jar
of bear grease and worked it into my feet.

Here is my blog sky casino new york: http://Dispatchfanpage.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=scr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F29-sky777
Quote
#533 EBU BEKËR XHABIR EL-XHEZAIRIJKimberly 22 Dhul-Ka'deh 1440 AH
Hello.This article was really interesting, especially since I was browsing
for thoughts on this topic last Monday.

Feel free to visit my webpage: http://grayclassified.org/user/profile/821025: http://grayclassified.org/user/profile/821025
Quote

Add comment

Security code
Refresh