Episodi (6)

Sunneti në gjuhën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - (2/4)

 

1-  Nga Ebu Mes’udel-Ensarijtransmetohet se: “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – ka thënë:

«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ... »

«E udhëheq një popull, ai që lexon(di) më shumë Kur’an, e nëse në leximin (memorizimin) e tyre ata janë të njëjtë, atëherë më i dituri prej tyre në Sunnet, e nëse janë në Sunnet të njëjtë, atëherë më i pari në hixhret…»(1).

Ka thënëdijetari i madh Shebijr el-Uthmanij: “Nëse në një popull ka burra që janë të përafërt në dije dhe fe, dhe konkurentë në pikpamjen e të mirës, në mënyrë të tillë që imamlliku (prijësia) të mos kthehen nëpalë me ngatërresadhe konflikte, kërkohet që të kryhen ekspertimet, e të veprohetnë mënyrënsiç e ka përcaktuar hadithi, duke i dhënë përparësi atij që është më lexuesi i Librit të Allahut. Dhe se qëllimi me lexim këtu, është të lexuarit e tij duke ia kuptuar domethëniet dhe dispozitat e tij, ashtu siç ka qenë tradita e sahabëve dhe e të tjerëve përveç tyre prej Selefëve –Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -.Ku lexuesit e tyre,ishin dijetarët e tyre, dhe se ata janë përmendur me emërtimin“lexuesit”si në ngjarjen e pusit Mauneh, dhe luftën e Jemames. Por të lexuarit e Librit me tërë kuptimet dhe dispozitat e tij është vështirë të mund të arrihet, përveçse nëpërmjet dijes që është transmetuar nga i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -dhe të njohurit e sunneteve të tij, pasi ai- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, është sqaruesi i asaj që i është zbrituratij nga Libri. Ashtu siç edhe dija rreth Sunnetit nuk plotësohet, përveçse me njohjen e Kur’anit, nga ana e marrësit të tij. Dhe se dija mbi Librin dhe njohja e Sunnetit kanë qenë të pandashme, përveçsetek ata që ecnin në rrugën e dijes: ku prej tyre kishte disambi të cilëtdominonte Kur’ani, dhe se atapunonin me të me një punë të shkëlqyer, si Abdullah ibn Abasi apo Ubej bin Ke’ab nga sahabët–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –. E kishteprej tyre disa të tjerë mbi të cilët ka dominuar ngjyra e hadithit, ku preokupimi më i madh për ta ishte angazhimi dhe kujdesi i tyre në njohjen e suneteve, saktësimin e transmetimeve, dhe të kuptuarit e tyre, aq sa hadithi u kthye në profesionin e tyre, të tillë si Ebu Hurejra dhe Ibn Umeri–Allahu qoftë i kënaqur prej tyre -. Kështuqënë qoftë se do ishin në forcë, të njëjtë si këta dy burra, atëherë i jepet përparësi atij mbi të cilin ka dominuar dija rreth Librit. I jepet përparësi Librit mbi të gjitha provat, duke i dhënë përparësi vepruesit me të mbi atë që vepron me diçka ndryshe, si vlerësim ndaj rëndësisë së Librit të Allahut, dhe si nxitje të përfitimit të dijeve të tij, pasi Allahu me të i ngre disa popuj dhe me të i lë(të poshtëruar) disa të tjerë. E nëse do të ishin edhe në njohjen e Librit të barabartë, atëherë shikohet se tek kush prej tyre dominon dija rreth Sunnetit. E nëse do ishin edhe në këtë të barabartë, atëherë shikohet se kush prej tyre është më i hershëm në hixhret…”(2).

2-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre –transmetohet se ka thënë:

 “I Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –iu drejtuar popullin në Haxhin e Lamtumirës, dhe tha:

«إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم، ولكن رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروا، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله وسنة نبيه»

«Djalli e ka humbur shpresën se do të adhurohet në tokën tuaj, por është i kënaqur që të ndiqet në gjëra të tjera përveç kësaj, prej veprave tuaja që ju i konsideroni të parëndësishme. Kini kujdes! Unë u kam lënë mes jush diçka, që nëse kapeni për të nuk do të humbisni kurrë: Librin e Allahut dhe Sunetin e Pejgamberit të Tij.»(3).

3- Nga Uruah transmetohet se ka thënë: “E pyeta Aishen- Allahu qoftë i kënaqur prej saj – dhe i thashë: - Çfarë mendoni rreth fjalëve tëAllahut të Lartësuar:

} إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما {[ البقرة :158]

{Vërtetë që Safa dhe Merva(dy kodrat në Meke) janë nga ritet e Allahut, prandaj kush e kryen haxhin nëQabeapo bën Umre, nuk do të ketë gjynah për të nësesillet ndërmjet tyre}[el-Bekare: 158]. –(Se unë) Betohem në Allahun se nuk ka ndokush gjynah që të mos sillet ndërmjet Safa-së dhe Merva-s. Më tha:“Mjerë për ty, nëatë që the o biri i motrës time! Nëse do të kishte qenë ashtu siç ti ia bëre interpretimin, do kishte qenë:“nuk do të ketë gjynah për të nësenuksillet ndërmjet tyre”, por ky ajet u zbrit për Ensarët...dhe se e bëri sunneti Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet tyre, prandaj nuk lejohet për dikë që t’a lërë të sjellurit mes tyre.”(4).

Thotë "Ibn Haxheri", duke komentuar fjalët e Aishes: “…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”: Kujdes! Thënia e Aishes:“…e bëri sunnet i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – të sjellurit ndërmjet Safa-së dhe Merva-s”dmth: e bëri farz (obligim) me sunnet, dhe se nuk është për qëllimme të pezullimin e obligueshmërisë së tij – dmth pezullimin e të qenurit farz të këtij adhurimi legjitim –dhe se këtë e mbështet fjala e saj gjendur në Sahihun e Muslimit:“Mos e paça jetën, nuk ia ka plotësuar Allahu Haxhin e as Umren ndonjërit prej jush, nëse nuk sillet mes tyre

(Safa-së e Merva-s)(5).

4-  Nga Ebu Seid el’Hudrijtransmetohet:“Dy persona dolën në udhëtim, dhe i zuri koha e namazit, e atyre nuk u gjendej ujë kështu që të dy morën tejemum (pastrim) me dhétë pastër e të mirë dhe u falën. Pastaj e gjetën ujin në kohë. Njëri prej tyre e përsëriti namazin dhe abdesin, ndërsa tjetri nuk e përsëriti. Pasi erdhën tek i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - itreguan atij për këtë, dhe ai i tha atij që nuk e përsëriti:

«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»-«Ia qëllove Sunnetit, e të ka shpërblyer namazi yt»
dhe i tha atij që kishte marrë abdest dhe ishte falur përsëri:«لك الأجر مرتين»-«për ty ka shpërblim dy herë»(6).

Dhe ka thënë poseduesi i (librit) “el’Merkah”: « Ia qëllove Sunnetit » dmth: …rrugës legjitime e ardhur në Sunnet, që don të thotë se je përputhur me gjykimin legjitim, dhe se kjo “e qëlluar” ishteme përpjekjen e tij, dhe gabimin ialapërpjekses së tjetrit”(7).

5-  Nga "Xhabiri" - Allahu qoftë i kënaqur me të –transmetohet se i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – e ka ulur në një vit moshën edevesë dhe lopës (për kurban)nga shtatë (8).

6-  Nga "Ibn Abasi" - Allahu qoftë i kënaqur prej tyre – transmetohet se  ka thënë: “Nuk ka lënë i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – asnjë Sunnet e që të mos e kem ditur atë, përveç tre gjërave:

a) - Nuk e di nëse lexonte (me zë)(namazin e) drekë(s) dhe ikindi(së) apo jo?!

b)- Dhe nuk e di se si e lexonte Fjalën e Allahut të Lartësuar:{ وقد بلغت من الكبر عتيا}-{Dhe se unë kam mbërritur në një pleqëri të shtyrë}apo{عسيا}-{të theksuar}?!

c) - Thotë Husejn ibn Abdu-Rrahman, transmetuesi nga Ibn Abbasi: “…dhe e harrova të tretën(9).

7-  Nga "Ebu Hurejra" - Allahu qoftë i kënaqur me të – në historinë e idhujtarëve në vrasjene Sahabit të ndershëm Hubejb bin Adijel’Ensarijnë rezistencë, Ebu Hurejra jep mendimin e vet:“Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet (traditë, faljen e) dy rekate(ve)për çdo musliman që vritet në rezistencë.”(10).

E në një transmetim të dytë: “Dhe se Hubejbi ishte (i pari) që bëri sunnet(traditë) për çdo musliman që vritet në rezistencë: namazin (dy rekate).”(11).

E në një transmetim të tretë: “…dhe se ishte ipari që e bëri Sunnet(traditë)dy rekate para vrasjes së tij.”(12).

Ka thënë dijetari i madh el’Kastalanij në lidhje me transmetimin e parë: “Është bërë sunnet vepra e Hubejbit, sepse ai e bëri këtë në përputhje me jetën e ligjthënësit- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të – i cili e preferoi këtë”(13).

Dhe tha në lidhje me transmetimin e dytë:“Kjo u kthye në Sunnet, pasi ai - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - e bëri në jetën e tij,dhe e preferoi dhe e miratoi këtë” (14).

Dhe gjithashtu ka thënë në lidhje me transmetimin e tretë:“Fjala e tij mori forma“i pari që e bëri Sunnet” pasi me Sunnet nënkuptohen thëniet e të Dërguarit të Allahut- Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -, veprimet e tij, dhe situatat e tij, dhe unë përgjigjem se ato të dyja i ka bërë në jetën e tij - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të - dhe i preferoi ato.”(15) 

Është e qartë nga hadithi i mëparshëm i Ebu Hurejres, dhe në historinë e vrasjes së Hubejbit, se fjala “Sunnet”, dhe fjala “Sunne”nënkuptojnë: vepra e legjitimuar që ndiqet në feja.Prandaj nuk është e saktë për një studiues të fik’hut (jurisprudencës Islame) të argumentohet rreth të qenurit sunnet i dy rekateve të namazit para ekzekutimit, me pretekstin se hadithi ka ardhur me shprehjen “Sunne” (e jo “Sunnet”) duke e konsideruar kështu atë namaz të preferuar, pasi gjykimi i të qenurit Sunnet i faljes së dy rekateve këtu është përfituar nga një argument tjetër jashta shprehjes “Sunne” pa asnjë dilemë, e që është pohimi që ia bëri i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –veprës së tij.

E njëjta gjë thuhet edhe në tefsirin (interpretimin) e hadithit nga Xhabiri- Allahu qoftë i kënaqur me të –me nr. (12).

Ndërsa sa i përket hadithit nga Ibn Abbasi- Allahu qoftë i kënaqur me të - me nr. (13) Ai e ka deklaruar qartë se kuptimi i fjalës “Sunne” - apo “Sunnet”- përfshinë: legjislacionet e ndryshme të dispozitave, prej farzit, vaxhibit,Sunnetit, vullnetares, të lejueshmes, dhe madje futnë stilin e tij të veçantë dijen e Ibn Abbasit - Allahu qoftë i kënaqur me të –  duke përfshirë në të gjithashtu edhe ndalesat, prej të cilave na ka ndaluar i Dërguari i Allahut - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të –në lidhje me dispozitat e ndryshme.(16)

Kështu që ky kuptim i Sunnetit është bërë i qartë dhe i njohur për këdo që ka hyrë në Islam në lidhje vetë jetën e Pejgamberit - Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të -.

 

 _______________________________________

(1) . - Transmetuar nga Muslimi, Libri i namazit, kapitulli:“Më meritori për imamllik”me nr.(1532).

(2) .“Fet’hul-Melhem”(4/20) botuar në: “Darul-Kalem”.

(3) .Transmetoi Hakimi në “el’Mustedrak” (1/93) dhe ka thënë: Me zinxhirë të Saktë, dhe u pajtua me të Dhehebij.

(4) .Transmeton Buhariu, Libri i Haxhit, kapitulli: “Obligimi i Safa-së dhe Merva-s dhe bërja një  nga ritet e Allahut” me nr. (1643), dhe Muslimi, Libri i Haxhit, kapitulli:“Sqarimise Sa’ji (të ecurit) ndërmjet Safa-së dhe Merva-sështë shtyllë pa të cilën nuk pranohet Haxhi përveçse me të” me nr.(3079).

(5) .“Fet’hul-Bari” 3/501.

(6) .Transmeton Ebu Daudi, Librit Pastërtia, kapitulli: “Marrësi i tejmumit, gjen ujë në kohë, pasi është falur” me nr. (338).

(7) .“Mera’atul-Mefatih”(1/350).

(8) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (3/335) me Sened (zinxhir) Hasen(të mirë).

(9) .Transmetuar nga Ahmedi në Musned (1/257) me Sened (zinxhir) Sahih (të saktë).

(10) .Transmeton Buhariu në Librin Xhihadi dhe historitë, kapitulli: “A lejohet të kërkojë njeriu skllavërimin, e kush nuk e kërkon skllavërimin, e kush fal dy rekate përpara vrasjes” me nr.(3045)

(11) .Sahihui Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “(ndiq kapitullin: “Vlera e dëshmorëve të Bedrit”)”me nr.(3989).

(12) .Sahihu i Buhariut, Libri i ekspeditave, kapitulli: “Ekspedita  e Raxhi’a-s,Ra’al-it, dhe Dhekwan-it ...” me nr.(4086).

(13) .“Irshad es-Sarij”(5/165).

(14) .“Irshad es-Sarij” (5/261).

(15).“Irshad es-Sarij” (6/314).

 

(16) .“Es-Sunnetu-Nebewijeh ue Bejan Medluliha-Sher’ij” (faq.17).

Comments  

#623 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLavonne 5 Rexheb 1441 AH
Tһis website was... hоw do I saу it? Relevant!! Finally I have
founbd something wһicһ helped me. Appreciate it!


my bloց post ... beritа bola
liga champion: http://cudars.com/bella/
Quote
#622 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijRaymond 5 Rexheb 1441 AH
Hello therе! Tһis is mmy first comment here ssо I juѕt wanted to giѵe
a quickk shout out aand tell you I genuinely enjo reading your
blog postѕ. Cаn yoս recommend any other blogs/websites/forums that ɡo over the same subjects?
Appreciate it!

Here iss my web page ... Vinyl
lantai: http://www.akwaibomnewsonline.com/news/index.php?url=https://www.vinyllantairumahsakit.com/
Quote
#621 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijOlen 4 Rexheb 1441 AH
I'm tսly enjoying the desiɡn аnd layout
of your Ьⅼog. It'ѕ a very еasy on the eyeѕ which makes it mudh more pleasаnt ffor
me to come һere and visit more often. Didd you hire
out a developer to create your theme? Excеllent work!


my website :: Situs Judi Poker Online Terpercaya (yongseovn.net: http://yongseovn.net/forum/home.php?mod=space&uid=2208001&do=profile)
Quote
#620 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJulianne 4 Rexheb 1441 AH
I couldn't resiѕt commenting. Exceptionally well wrіtten!

Have a look att mу web blog; Situs
Judi Pkv Ꮐames Online Terpercaya: http://judibolanetn6l.onlinetechjournal.com/domino-99-game-online
Quote
#619 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAdele 3 Rexheb 1441 AH
Hi there to all, the contents present at this web site are genuinely amazing for people knowledge, well, keep up the
nice work fellows.

my blog; musical instruments dealers near me: http://Feedingkids.tv/ranked/index.php?a=stats&u=jarrodgramp
Quote
#618 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCindy 3 Rexheb 1441 AH
Howdy I amm so grateful I found your blog, Ireally found you by
accident, while I was looking on Yahoo for something else, Anyhow I am here now and would just like to ssay kudos for
a remarkable post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have
time to read it all at the minute but I have saved it
and also added yourr RSS feeds, sso when I have time I will be back to read much more, Please
do keep up the awesome job.

Also visit my web site ... Curt: https://Dubaionlineinsurance.com/
Quote
#617 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAlba 2 Rexheb 1441 AH
Have you ever considered publishing an e-book or guеst autһoring on other blogs?
I have a blkog centered on tһe same ideas you discuss and would love to hhave you share some stories/infⲟrmation. I know my viewers would value your work.

If you are even remotely interesteԁ, feеl frree to shoot me an email.


My web blog: jasa arsitek jakarta: https://www.inter-bookmarks.win/jasa-arsitek-jakarta-termurah
Quote
#616 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDerrick 2 Rexheb 1441 AH
I do believe all of the ideas you have offered to your post.
They are very convincing and will definitely work.

Nonetheless, the pposts are very short for novices. Coulod you lease lengthen them a bit from subsequent time?
Thanks for the post.

my web-site: Agen Domino: https://Monewshorizonblog.org/
Quote
#615 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSabina 2 Rexheb 1441 AH
Asking questions are truly fastidious thing if you are not
understanding something entirely, however this
article offers nice understanding even.

My site :: musical Instruments for Sale okc: http://Anchorofhope.Org.il/member/413346
Quote
#614 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSheryl 1 Rexheb 1441 AH
Verry good information. Luсky mee I came cross yοur blog by
accіdent (stumbleupon). I've book-marҝed it for later!


My homepage - temрat sablon terdekat: https://www.cast-bookmarks.win/jasa-sablon-kaos-termurah-2
Quote
#613 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijEileen 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
my page :: http://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=130766: http://bbs.now.qq.com/home.php?mod=space&uid=130766
Quote
#612 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErnest 29 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
My blog Http://casathome.Ihep.ac.cn/team_Display.php?teamid=476197: http://casathome.ihep.ac.cn/team_display.php?teamid=476197
Quote
#611 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijAbel 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thank you for some other informative website.
Where elkse may I get that kind of information written in such a perfect method?
I have a challenge that I'm simply now operating on, and I've bedn att the look
out for such info.

My webpage - Tera: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/p947/Mercedes_Engine_ECU_Bosch_ME9.7_Test.html
Quote
#610 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDanelle 28 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Appreciatіng the dedication yoou put intyo your sitte
and detailed іnformation you offer. It's great to come across a blog every once in a while
that isn't the same old rehashed information. Eхcellent read!
I've saved your site and I'm incⅼuding youhr RSS feeds to my Google account.


Look into my webpage - info lеngkap: http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.wiki.successjdr.fr%2Findex.php%2FUser%3AMelanie5633&submit.x=0&submit.y=0
Quote
#609 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijErnestine 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
If you want tto get a great deal from this piexe of writing then you have to apply these techniques to your woon weblog.


my web-site - buy fados fault locator: https://Www.Electronicrepairegypt.com/store/p950/VAG_Engine_ECU_Bosch_EDC16U34_Test.html
Quote
#608 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLea 27 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
As the admin of this site iss working, nno hesitation very quickly it will be famous, due to its quality contents.


Feel free to visit my page Opel
ecu tester: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/c45/Opel.html
Quote
#607 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLisette 26 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Very nkcе write-ᥙp. I ceгtainly love this website.
Thanks!

Here is my websie - dingdong
togel: http://silvija.wip.lt/redirect.php?url=https://www.viki.com/users/galdurbnj2_605/about
Quote
#606 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijSantos 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thannks for sharig yur thoughts on %meta_keyword%. Regards

my website; Www.24-7Pressrelease.Com: https://www.24-7pressrelease.com/press-release/468945/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#605 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNoelia 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thank you, I have recently been looking for information about this subject for
a long time and yours is the best I've discovered so far.
But, what in regards to the bottom line? Are you positive about the
source?

My page ... fados9F1 circuit: http://hyprn.com/comment/html/?324993.html
Quote
#604 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJake 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Ahaa, its fastidious conversation on the topiuc oof this piece of writing
here at this wweb site, I have read all that, so at this time me also commenting here.


Here is my web-site :: Toyota ecu Tester: https://Www.Electronicrepairegypt.com/store/p969/Engine_ECU_Bosch_EDC17C10_Test.html
Quote
#603 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijCameron 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
If you would like to grow your knowledge just keep visiting this website and be updated with the hottest gossip posted here.


Here is my site php digital
download script: https://virtualcolor.com.br/index.php/component/k2/item/1?start=0
Quote
#602 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFrancisca 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hello, i believe that i saw you visited my web site so i came to return the prefer?.I am attempting
to find things to enhance my web site!I assume its ok to use
a few of your ideas!!

Feel free to surf to my web blog ... php digital download script: http://www.icmpe.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Fsellmystuff.online%2Flistings%2Fphp-digital-download-scriptd9ad473ee4abf9dc7e1e5c3d17a79283&submit.x=0&submit.y=0&lang=fr
Quote
#601 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTangela 25 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I have read so many content regarding the blogger lovers however this paragraph is actually a goood post,keep iit up.Also visit my website :: website Atm Reviews: http://websiteatm.net/
Quote
#600 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDemetrius 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Aw, thiis was a very good post. Taking a few miinutes and actuial effort to gewnerate
a very good article… but what can I say… I hesitate a lott
and don't seem to get anything done.

My web blog :: Toyota Ecu
Tester: https://www.electronicrepairegypt.com/store/p950/VAG_Engine_ECU_Bosch_EDC16U34_Test.html
Quote
#599 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijIola 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
It is tthe best time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting thijgs or suggestions.
Perhaps you caan write next articles referring to this article.
I desire to read even more things about it!


Feel free to visit my page aston martin ecu tester: https://www.electronicrepairegypt.com/store/c49/Toyota.html
Quote
#598 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDulcie 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
It is perfect time to make a few plans for the long run and it is time to bee happy.
I have learn this submit andd if I could I wish to counsel you few interesting issues or suggestions.
Perhaps you could write next articles regarding this article.
I want to learn more issues about it!

Look at my pagee - buy fados fault locator: https://Www.Electronicrepairegypt.com/store/c43/Mercedes.html
Quote
#597 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijTam 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
What's Going down i am new to this, I stumbld upon this I've found
It positively helpful and it has aided me out loads.
I aam hoping to give a contrribution & assist other users like its helped me.
Goodd job.

Feel free to surf to my blog ppost :: Denso
Ecu Tester: https://www.electronicrepairegypt.com/store/p955/Audi_A6_C6_Instrument_Cluster__4F0920950K_4F0910900A_Test.html
Quote
#596 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijChristen 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I'm treuly enjoying the design and layout of your site. It's
a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?
Great work!

Take a look at my webpage :: Flex Tuning Tool Egypt: https://www.Electronicrepairegypt.com/store/p917/Pro_Tuning_Package_%5B_Original_Tool___Software_Account%5D.html
Quote
#595 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDelores 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
bookmarked!!, I rerally like your site!

my web blog - Www.Electronicrepairegypt.Com: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/p915/MagPro2_X17_Tool_Set.html
Quote
#594 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLaverne 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Hi it's me, I aam also visiting this web site on a regular basis,
this site is truly nice and the uusers are truly sharing pleasant thoughts.


My page :: Denso ecu Tester: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/c53/FIAT.html
Quote
#593 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijChristin 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Great article.

Here is my website Anti theft system: http://www.Meridiandc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Fresh222.us%2Fmini_anti-theft
Quote
#592 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBrooks 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Nice blog here! Also your site loads up fast!
What host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish mmy web site loaded up as fast as yours lol

my web blog ... Magicmotorsport Egypt: https://Www.electronicrepairegypt.com/store/p917/Pro_Tuning_Package_%5B_Original_Tool___Software_Account%5D.html
Quote
#591 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijBirgit 24 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I am glad to be one of several visitants on this great website (:
, thanks for posting.

my website: wie man spielt saxo demo: https://mantrailing-bloodhound.de/nebenverdienst-im-internet/39/saxo/
Quote
#590 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijMagdalena 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Thanks for any other great post. The place else could anyone get that kind of info in such a perfect methood of writing?
I've a presentation subsequent week, and I'm on the look for such
info.

Here is my blog - Car Tuning egypt Tools: https://Www.Electronicrepairegypt.com/store/p915/MagPro2_X17_Tool_Set.html
Quote
#589 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijJayne 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
It's going to be ending of mine day, however before ending I am reading this enormous piece of writing to increase my know-how.


Here is my homepage; ECU TESTER: http://www.hengte.club/comment/html/?398148.html
Quote
#588 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijFabian 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Amɑzing blog! Do yoou hae any heеlρful hints for aspiring writers?
I'm hoping to stаrt my own ssite soon but I'm a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like Wordpress oг go for a
paid option? There arе ѕo many choices out there that I'm totally overwhelmed
.. Any ideas? Thank you!

my webpage - Waⅼly
worlɗwidе: http://andersonvpdn559.nikehyperchasesp.com/walmart-tire-centers-locations
Quote
#587 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDominga 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
Howdy! This post couldn't be written any better!
Reading through this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this page
to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!


my blog ... FADOS9F1 TESTER: http://Flowersbysuze.com/nbakeepers.com/page5.php
Quote
#586 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijLavina 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
This desig is spectacular! You obviously know how tto keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well,
almost...HaHa!) Excellent job. I really loved what you hadd to say, and mre than that, how you presented it.

Too cool!

Also visit my page anti theft
retail security System: https://Www.24-7Pressrelease.com/press-release/468945/fresh-usa-introduces-newest-anti-theft-system
Quote
#585 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijNancy 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I ɗo believe all the concеpts you have offered on your post.
They'rereally convincing and can definitely work.
Nonetһeless, the рots are very short for newbies.
Could you please extend them a bit from next time?
Thanmк you for the post.

Revbiew my blog post: daftar sbobet indοneѕia: https://astro-wiki.win/index.php?title=Teknik_Daftar_Sbobet_Asia_Online_Terlindung_Dan_Terpercaya_2020
Quote
#584 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijZenaida 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
The other day, while I was at work, my cousin stole
my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just
so she can be a youtuhe sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views.

I know this is entirely off tokpic but I had
to share it with someone!

Also visit my weeb page :: Roy: https://Software.Fresh222.com/access-control-software/
Quote
#583 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijYoung 23 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I lіke what you ցuys are up too. This type of clever work
and exposure! Keep up the awesome works guys I've aԀded you
guys to blogroll.

Alsso visit my webpage: harga homeschooling: https://www.booknose.win/harga-homeschooling-termurah
Quote
#582 Episodi (6) - Webfaqja " Sunneti profetik" dhe shkencat e tijDanielle 22 Xhumada'th-Thanij 1441 AH
I am really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any browser compatibility problems?

A number of my blog visitors have complained about my site
not operating correctly in Explorer but looks great
in Opera. Do you have any suggestions to help fix this issue?Look at my web blog; Luella: http:///php_test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FIladonereqod.mihanblog.com%2Fpost%2F3%3Ejewelry+software+RFID%3C%2Fa%3E
Quote

Add comment

Security code
Refresh